annonse

Eiendomsmeglerne tipper priser på disse leilighetene i TV-programmet «Solgt»

Kjøkken
Kjøkken: Dette er kjøkkenet i den 200 kvadratmeter store leiligheten på Skotfoss. Onsdag vises den fram i TV-programmet «Solgt» på NRK. (Foto: privat)

Ons­dag skal eien­doms­mek­ler­e tip­pe bo­lig­pri­ser i Ski­en i beste sendetid på NRK.

  • Lise Val­bø Rønningen

TV-pro­gram­met «Solgt» sen­der eien­doms­mek­le­re bok­sta­ve­lig talt land og strand rundt for å tip­pe bo­lig­pri­ser. En viktig del av kon­sep­tet er at mek­ler­ne ikke skal kjen­ne bo­lig­pri­se­ne i by­ene de be­sø­ker.

Nå er se­ri­en, med pro­gram­le­der Fro­de Søreide i spis­sen, i gang med se­song sju. I mor­gen­da­gens pro­gram har de tatt tu­ren til Ski­en.

LES OGSÅ: Enorm interesse – solgt 800.000 over takst

På Skot­foss

Ter­je Strøm­od­den har god kjenn­skap til to av de tre bo­li­ge­ne «Solgt» be­sø­ker i Ski­en. En av dem lig­ger i det gam­le ad­mi­nist­ra­sjons­byg­get på Skot­foss.

– NRK tok kon­takt og spur­te om å bru­ke en lei­lig­het jeg har solgt på Skotfoss. De var ute et­ter en spe­si­ell lei­lig­het, og lik­te den godt, for­tel­ler Strøm­od­den, som blant an­net er med­ei­er i og har pus­set opp Fes­ti­vi­te­ten.

Lei­lig­he­ten er på 200 kvad­rat­me­ter og var ny­lig solgt da NRK fil­met i feb­ruar. Strøm­od­den har fle­re lei­lig­he­ter til salgs i det sam­me byg­get.

– Jeg be­nyt­ter an­led­nin­gen og leg­ger dem ut på mar­ke­det nå, i forbindelse med at det­te blir sendt på TV, sier han.

LES OGSÅ: Solgt for over én million mer enn prisantydning

Nen­set og Snipetorp

De to and­re bo­li­ge­ne lig­ger også i Ski­en, hen­holds­vis på Nen­set og Snipetorp. Strøm­od­den kjen­ner til­fel­dig­vis svært godt til bo­li­gen på Nenset som skal vises fram for TV-seerne.

– Da filmteamet var her fikk jeg ved en til­fel­dig­het vite at de også be­sø­ker et laf­tet hus på Nenset. Det huset bygde jeg tilbake i 2000, sier han.

Nå gle­der Strømodden seg til å se pro­gram­met.

– Jeg sy­nes det er et mor­somt pro­gram og er spent på hva de sier om bo­li­ge­ne og hvil­ken pris de tip­per, sier han.

LES OGSÅ: De dyreste hyttene selges i hemmelighet

Lave priser

NRK forteller på sin nettside nrk.no at de blant annet besøker Ibsens nabolag i morgendagens program.

«Telemark har nokon av dei lågaste bustadprisane i lan­det. Men det er ukjent for meklarar frå Kris­ti­an­sund og Nord-Norge som blir tatt med til Ski­en for å tip­pe pris på tre sel­de eigedommar. Programleiar Fro­de Søreide in­vi­te­rer til Solgt-vis­ning i stor leilegheit i eit gamalt in­du­stri­bygg og til eit bo­lig­hus i Hen­rik Ibsen sitt na­bo­lag», for­tel­ler NRK i sin programomtale.

LES OGSÅ: Milliardærens nye vinterparadis

For andre gang

«Solgt» har også tid­li­ge­re be­søkt Telemark. I 2011 tip­pet eien­doms­mek­le­re bo­lig­pri­ser i Lan­ge­sund og Ski­en.

LES OGSÅ: Eiendomsmegler Beathe Gundersen feirer gode salg med et glass Cola Zero og gullrekka på tv´n hjemme i sofaen

annonse