Ber fylkesordføreren få avsluttet deponi-saken

Til fylkestingsmøtet i Vestfold og Telemark 5. mai har Venstre sendt inn en interpellasjon knyttet til deponi for uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik der fylkesordføreren bes ta initiativ for å få avsluttet saken.

Brevet som ble sendt 23. april viser til tidligere avgitte negative høringssvar fra begge de tidligere fylkeskommunene i 2018. I tillegg vises til regiongeologens rapport samt tilleggsrapport fra professor Stein Erik Lauritzen ved Universitetet i Bergen. Lauritzen er en av de fremste ekspertene på kalksteinshuledannelse, som vil si hvordan kalkstein løses opp eller felles ut.

I rapporten som ble bestilt av Vestfold fylkeskommune og lagt fram i mars 2019 konkluderer professor Lauritzen i sin rapport utvetydig med at kalksteinene i bruddsonene i gruvene vil løses opp over tid. I denne saken mangler det ikke på solide uttalelser og rapporter som alle stempler gruvegangene i Brevik som uegnet for deponi av farlig avfall. Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle «vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres» var også svært klare i sin konklusjon og hvor det heter: «…en anbefaling om at staten ikke arbeider videre for en deponiløsning i Brevik i Telemark.»

Både direktoratet for mineralforvaltning og Norcem har på nytt i år (2020) påpekt at gruvene ikke er egnet for deponi av uorganisk farlig avfall. Begge instanser har påpekt at en samdrift av gruvedrift og deponi ansees som svært uheldig (og ikke mulig).

Flere andre forhold som nærhet til tettbebyggelse med tilhørende risiko samt folkehelseperspektivet har blitt påpekt av flere. Allikevel har dessverre ikke regjeringen parkert denne saken endelig.

Fra Venstre har vi derfor følgende spørsmål til fylkesordfører: Vil fylkesordfører ta et initiativ overfor regjering og storting for å få avsluttet saken om deponi i Dalen gruver i Brevik? Vil fylkesordfører ta kontakt med stortingsbenkene for Vestfold og Telemark med den hensikt å få til et samlet tverrpolitisk initiativ overfor sentrale myndigheter?

ØNSKER SVAR: Venstre ber fylkesordfører Terje Riis-Johansen ta initiativ overfor sentrale myndigheter.