Bilveger og villrein

LESERINNLEGG: Jon Ingebretsen spør meg i sitt leserinnlegg om jeg er klar over hvorfor Miljødirektoratet i si tid oppmoda aktuelle fylkeskommunar om å utarbeidde regionale planar i villreinområda.

Jeg må si at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på bestilling av regionale planer fra Miljødirektoratet, men bestillingen fra Miljødepartementet datert 12/4 2007 ligger på hjemmesiden til regionalplan for Hardangervidda. At Miljødirektoratet som ble opprettet i 2013 skulle ha en annen bestilling av regional plan ser jeg på som usannsynlig. I brev fra Miljødepartementet fra 12/4 2007 står det: «Det er en overordnet målsetning at Norges unike fjellandskap skal tas vare på som leveområde for sårbare arter, regionalt og nasjonalt rekreasjonsområde og som næringsgrunnlag for levende bygder. Fjellområdene skal forvaltes som landskap der kultur- og naturressursene, næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres og gjensidig utfyller hverandre».

Det er forståelig at ulike verneinteresser leter med lys og lykte etter argumenter for vern, det virker ikke alltid som det er så nøye hvordan vernet påvirker befolkningen som blir berørt heller. Men Miljødepartementets bestilling likestiller de ulike interessene. På hjemmesiden til regionalplan for Hardangervidda blir også de ulike interessene likestilt og noe annet ville vært svært underlig, mener jeg.

I saken om vinteråpen veg mellom Tinn og Uvdal virker det som om noen vernemiljøer, fagmiljøer og politikere er blitt faktaresistente. Eksempler på dette er hvordan faktisk en relativt lite trafikkert vei uten brøytekanter påvirker reinen, og hvilke betydning Lufsjåtangen har som vinterbeiteareal. Det er lite sannsynlig at villrein vil omkomme av sult fordi den ikke velger å gå over en vei uten brøytekanter til et område med 2 prosent vinterbeiteareal. Det siste tror jeg Jon Ingebretsen kan være enig med meg i.

Jeg mener selvfølgelig at vi har et ansvar for å ta vare på villrein, selv vi som er for vinteråpen veg mellom Tinn og Uvdal mener det. Men jeg er uenig i den voldsomme stakkarsliggjøring av villreinen. Per i dag så er det bare to livsfarlige trusler mot villrein på Hardangervidda, den ene er åpenbart jegeren og den andre kan det virke som er DNT. Distriktssendingen på NRK mandag 6/1 viser veldig godt hvilken trussel fotturisme på Hardangervidda utgjør. Om verneinteresser for villrein ønsker å gjøre noe som monner for villreinen, foreslår jeg at det er her en kan gjøre tiltak som betyr noe for villrein.

Jon Ingebretsen skriver i sitt leserinnlegg at han har lært mye av Terje Skogland. Han skriver i NINA oppdragsmelding 245 side 10: «Reinens reaksjon på mennesker på fastlandet i områder med ordinær jakt er den samme enten mennesket er fjellvandrer eller jeger. Fjellvandring eller turgåing medfører derfor fluktreaksoner hos villreinen. Reinen reagerer på lukt og syn av mennesker. Fluktavstanden er avhengig av stimuli. I åpne landskap vil som regel reinen oppdage folk før folk oppdager reinen. Reinen vil da trekke unna. I kupert terreng som f.eks. i dalfører med liten retrettmulighet vil forstyrrelser vanligvis føre til at reinen skyr området». Jeg er enig med Terje Skogland i dette.

Han skriver og på side 11: «Reinens reaksjoner på motoriserte kjøretøyer som f.eks. snøscootere er labil. Hvis reinen ikke har hatt noen negative erfaringer med snøscooter, f.eks. ikke blitt jaget eller jaktet fra scooter, vil den som regel reagere mindre på scooter enn på mennesker på ski eller til fots.» Jeg er også helt enig med Skogland i dette og det kan også virke som at professor Reimers og Skogland er ganske enige.

Min påstand er at vinteråpen veg mellom Tinn og Uvdal påvirker reinen lite, Jeg finner ingen dokumentasjon som skulle tilsi noe annet. Det er ulike fagmiljøer og forvaltningsmiljøer som ser ut til å «jobbe» for villrein. Dessverre ser det ut som de samme miljøer blir faktaresistente og lite objektive, en konsekvens blir også da at troverdigheten kan lide under dette. Det er i dag ingen vedtatt regionalplan for Hardangervidda, jeg håper politikere som videre skal behandle denne saken søker objektiv kunnskap og ikke blir faktaresistente.

STAKARSLIGGJØRES: Artikkelforfatteren mener villreinen tåler mer enn mange hevder, og at jegere og fotturister er langt større trusler enn vinteråpen vei over Imingfjell. ILLUSTRASJONSFOTO