VIL HJEM: Leif Arild Levin er 86 år og har sviktende syn og helse. Nå ønsker han å flytte til Jødisk bo- og seniorsenter Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo, men Skien kommune har sagt nei. Foto: Torbjørn Tungesvik

Bør si ja til Leif Arild (86)

LEDER: Skien bør si ja, selv om de kan si nei.

Skien kommune sier nei til at to eldre jøder skal få bo på Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo. Kommunen mener at den «vil kunne gi et godt og forsvarlig tilbud innenfor kommunens egne tjenester på sykehjem», og sier nei.

På Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo har de 16 aldershjemsplasser og sykehjemsplasser. Leif Arild Levin (86), som er den ene av de to søkerne, håper han fortsatt er frisk nok til en av aldershjemsplassene. Beboerne har et fellesskap som blant annet innebærer at de feirer de jødiske høytidene sammen, har sosiale aktiviteter og spiser koschermat

Det er vanskelig å se for seg at kommunens manglende vilje til å etterkomme jødenes ønske kan ha veldig mange andre begrunnelser enn rent økonomiske. Det er ikke realistisk å se for seg at kommunen kommer til å bli utsatt for et renn av eldre fra nasjonale minoriteter med tilsvarende ønsker. Det er nemlig kun fem nasjonale minoriteter i Norge (jøder, romani, rom, kvener og skogfinner).

Det er verdt å se nærmere på hvorfor Norge, i 1999, ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter: «Noregs politikk overfor nasjonale minoritetar har opp gjennom historia vore prega av krav om fornorsking og einsidig tilpassing til storsamfunnet. Språket og kulturen til minoritetsgrupper blei nedvurdert og til dels forsøkt utsletta,» heter det på regjeringens hjemmesider.

– En ting er at det er lite raust. Men det er enda verre at kommunen avviser at man har noen spesielle forpliktelser overfor nasjonale minoriteter, sier Ervin Kohn, forstander i Det mossaiske trossamfunn.

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) og lederen i hovedutvalget for helse og omsorg, Trine Almenning (Ap), skal ha honnør for å ha mer forståelsesfull tilnærming til saken. – Det norske storting har vedtatt at jødene skal ha spesialbehandling. Jødene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Det innebærer at de skal behandles på en mer varsom måte og vi skal ta mer hensyn på noen måter. Det er min inngang til dette, sier ordføreren. Hovedutvalgsleder Almenning sier hun vil ta opp saken politisk allerede onsdag.

Statsforvalteren har fastslått (i den ene saken) at Skien kommune har rett til å si nei. Det betyr ikke at vedtaket er riktig. Det eneste riktige er nemlig å si ja.