Bruk av den gamle jernbanetraseen mellom Porsgrunn og Larvik

I formannskapet torsdag 20. august 2020 ba Rødt Porsgrunn, under eventuelt, om en statusoppdatering på hvordan vi lå an i sak angående gammel jernbanetrase mellom Porsgrunn og Larvik. Vi har etter det flere spørsmål til rådmannen.

Vi hadde dette oppe til behandling i bystyret 8.02 18 der flere partier var tilhengere av å se på en mulighet til å lage en tilgjengelig tur/sykkel trase på hele strekket. Bystyrets flertall endte med et vedtak som omfatter strekningen Moheim til Kjølsrud bru. I dette vedtaket ble det påpekt en positivitet til at Statens Vegvesen eventuelt vurderer muligheten til å etablere en fremtidig nasjonal sykkelrute på hele strekningen til Larvik.

Etter Rødt sitt spørsmål i formannskapet ble det en orientering fra rådmannen sin stab samt en politisk diskusjon i ettertid. Vi vil gjerne ha en utdyping og presisering på en del punkt som ble nevnt i denne diskusjonen.

1. Det ble av rådmannens stab poengtert at formannskapet hadde allerede fått en orientering om denne saken, når ble denne gitt og hvor ligger dette?

2. Det ble under debatten i formannskapet lagt frem en kostnad på 60 millioner kroner for å få til dette prosjektet i sin helhet, samt en årlig driftskostnad på ca. 500.000 for å holde denne strekningen sommeråpen. På Larvik kommune sin hjemmeside, datert 17.06-19, står det et notat der de viser til en mulighetsstudie ( https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/aktuelt/5-millioner-til-etterbruk-av-nedlagt-jernbanestrekning/ ) og viser til en totalkostnad på mellom 28-32 millioner kroner.

I det samme notatet viser Larvik til at de er gitt et tilsagn på 5 millioner kroner fra Miljødirektoratet til et forprosjekt for denne strekningen. Det er åpenbart at det er en større politisk interesse til å få til dette i Larvik enn i Porsgrunn. I formannskapet i Porsgrunn den 29.06.17 vises det til en mulighetsstudie fra Asplan Viak der det er lagt frem et kostnadsestimat på 16,7 millioner kroner ved bruk av gammel jernbanetrase i sin helhet. Ved bruk av deler av strekning i nytt terreng 11,8 millioner kroner. Det er og anslått en årlig kostnad på 800.000 til forvaltning, drift og vedlikehold for strekket Bjørkedalen skole til grense Larvik

Ved en muntlig orientering for formannskapet i Porsgrunn kommune ble det lagt frem en kostnad på 60 millioner kroner, mens det ovenfornevnte viser til at det er betydelig lavere kostnad til dette prosjektet. Vi registrerer her at rådmann valgte å ta med andre kommuner sine utgifter i fremleggelsen i formannskapet. Så vårt spørsmål blir da, hva er reell kostnad for dette prosjektet for Porsgrunn kommune sin del om en skulle velge å gå for en turtrasè frem til Larvik grense?

Hvilken kontakt har det vært mellom Porsgrunn kommune og Larvik kommune i denne saken etter bystyrevedtak 8. februar 2018?

Har det vært, og eventuelt hvilken, kontakt har Porsgrunn kommune hatt inn mot departement, Statens vegvesen og Bane Nor for å se på en realisering av dette etter februar 2018?

Sett i lys av det positive tilsagnsbrevet Larvik kommune har fått av Miljødirektoratet medet tydelig signal om at dette er et viktig og riktig område å utvikle til fritidsformål, har Porsgrunn kommune vært i kontakt med miljøverndepartementet for å se på om det kan være mulighet for noen midler til dette prosjektet på Porsgrunn sin side av strekningen? Om det ikke har vært noen kontakt der, vil rådmannen ta et slik initiativ i nær fremtid?

Det ble i formannskapet 20. august fra enkelte politikere i posisjon anbefalt å ikke være for positiv til dette prosjektet da de anså Bane Nor for å være treige med initiativ og svar siden de bare satt tilbakelent og ventet på at kommunen skulle komme med penger. Er rådmannen enig i at en slik taktikk er riktig å forholde seg til, eller mener rådmann det vil være lurt å se på mulige løsninger og statlige finaniseringsordninger for å få til et slik prosjekt?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SYKKELRUTE: Kan det være aktuelt å få en nasjonal sykkelrute mellom Porsgrunn og Larvik på den gamle jernbanetraseen? Rødt Porsgrunn har flere spørsmål om saken. (Bildet er tatt ved Oklungen stasjon i en annen sammenheng.) Foto: Tore Øyvind Moen