Leder: N/A Foto: Varden

Det er behov for en kraftig satsing på eldreomsorgen i Skien kommune

LEDER: Utfordringene står i kø i eldreomsorgen i Skien.

«Skien kommune står overfor store utfordringer med økte kostnader. Lav befolkningsvekst, kombinert med en økende andel eldre, vil føre til behov for nye måter å organisere arbeidet på,» heter det innledningsvis i Skien kommunes årsmelding for 2020.

Disse utfordringene treffer nå kommunen med full styrke. Ved inngangen til 2013 var det 5134 personer i Skien kommune i alderen 67–79 år. Ved inngangen til 2021 var dette økt til 7104 – altså en økning på nesten 40 prosent. Samtidig har det blitt færre i aldersgruppene 0–5 år og 6–15 år, mens antall innbyggere i aldersgruppen 16–66 år er helt stabilt.

Lav eller ingen befolkningsvekst og en stadig aldrende befolkning har helt åpenbare konsekvenser, og nå begynner noen av dem å få en prislapp på seg også. I utvalg for helse og omsorg denne uken ble det lagt fram en sak som viser at det per «høsten 2021 er et avvik i behovet for heldøgnsplasser på ca. 50 plasser». Dette er et avvik som «er basert på innvilgede langtidsopphold til tjenestemottakere som i dag ivaretas ved Skien Helsehus eller i eget hjem».

I tillegg er det planlagt en ombygging av sykehjemmet på Gulset, som øker det totale behovet til 80 plasser fram til 2025. Etter dette vil det «bli en jevn, men gradvis brattere stigning i behov for heldøgns omsorg fram mot 2030» fordi antall innbyggere over 80 år øker.

I sum vil det, i perioden 2023-2026, «være behov for å bygge inntil 96 heldøgns omsorgsplasser, ombygging av Gulset, muligens også forbedret dagsentertilbud på Lyngbakken dersom kommunen skal ha et slikt tilbud».

Prisen for å bygge en heldøgns omsorgsplass er ca. 3,5 millioner kroner. I tillegg kommer økningen i driftskostnader 1,1 millioner kroner per plass. Det er nokså åpenbart at det ikke er nok med dobbeltrom eller utbygging i Kverndalen.

Det holder heller ikke å finne fram kalkulatoren; ikke bare fordi det kreves bemanning og kompetanse som blir stadig mer krevende å rekruttere, men regnearkene vil – høyst sannsynlig – også vise at det er behov for å gjøre kraftige omprioriteringer. Ikke bare i kommunen, men også fra statlig hold. Kommunene trenger simpelthen mer hjelp og større rammer for å kunne gi et bedre tilbud, men ansvaret ligger i kommunen og kommunens politiske ledelse.

Det gjøres mye godt arbeid, men det er ingen tvil om at det er behov for en kraftig satsing på eldreomsorgen i Skien kommune.