Trine Almenning (Ap) Foto: Eirik Haugen

«Det er krevende når det kommer til tjenester som berører mennesker så direkte»

LESERINNLEGG: I mandagens leder i Varden stiller Eirik Haugen spørsmål rundt økonomien til Helse og Velferd i Skien kommune.

Jeg vil først og fremst presisere at kontrollen ikke er mistet - men jeg synes det er helt legitimt å stille spørsmål om dette. Som Haugen skriver selv i sin leder så er store deler av merforbruket knyttet til overliggerproblematikk. Utfordringen med dette er mer sammensatt enn at det kun handler om kapasiteten på Skien Helsehus og sykehjemmene.

Vi har gode systemer i Skien for å ta i mot pasienter når de er ferdig behandlet ved sykehuset. Dette har vi rustet oss godt for og videreutviklet siden samhandlingsreformen trådte i kraft. Men i en situasjon hvor de statlige helsetjenestene (sykehusene) tar raskt ned på sine tjenester uten at overføringene til kommunene øker, så byr det på utfordringer for Skien - hvor vi har en befolkningsgruppe som benytter og trenger helsetjenester mer enn landsgjennomsnittet. Vi skal dog ikke klappe oss selv på skulderen for kapasiteten på sykehjem, den er presset og det erkjenner vi.

Når det gjelder helsebudsjettene forøvrig, så er store deler av det som gjør at vi får merutgifter, at vi har enkelte innbyggere som har et sykdomsbilde som er så omfattende at tjenestene de trenger kan ha et omfang på opp mot 7-8 millioner kroner i året pr. person. Disse lar seg ikke alltid tas høyde for når man legger et budsjett.

Haugen nevner en statlig engangsoverføring som bidratt til et lavere merforbruk. Det er riktig. Og denne kom nettopp i forbindelse med de utgiftene kommunene får med det som kalles ressurskrevende tjenester, som i praksis er det jeg har nevnt over.

Regjeringen har over tid snevret inn og redusert statlige refusjoner selv om behovet øker. Det kan også nevnes at selv om levealderen stadig øker, stanser all statlig refusjon for ressurskrevende tjenester til personer som passerer 67 år - da må kommunen dekke 100% av kostnadene.

Nå har regjeringen varslet at de vil øket taket for refusjoner for ressurskrevende tjenester, dette vil utgjøre minst 6 millioner mindre til disse tjenestene for Skiens del.

I fare for å framstå som uansvarlig og «å gråte for min syke mor» - det er harde bud i de kommunale helsetjenestene. For de som følger dette nært, så ser vi at stadig flere oppgaver blir overført kommunen. Samtidig rettighetsfester (lovfester) regjeringen flere og flere tjenester. Disse rettighetene følger det ingen midler med. Eksempel på tjeneste som blir lovfestet fra 1. Januar 2020 er Fysio- og ergoterapi. Ironisk nok er dette en tjeneste som regjeringen stoppet overføringene til - fra og med 2018.

Haugen mener også at det kan tyde på at politikerne ikke vet helt hva vi vedtar når vi vedtar budsjettrammene. TIl det vil jeg si: Jo, vi vet veldig godt hva vi vedtar når budsjettene legges. Vi bruker mye tid og setter oss godt inn hva vi gjør i denne forbindelse. Men nei, vi greier dessverre ikke å alltid å forutse at det kan komme situasjoner som gjør at rammene sprekker. Slik er det når vi har med mennesker å gjøre. Det er ikke alltid forutsigbart.

I hovedutvalg for Helse og Velferd har vi fulgt den økonomiske situasjonen tett. Nå er vi på vei inn i budsjettprosessen for 2020 - og som Haugen er inne på så må vi handle for å stoppe underskuddene. Det er krevende når det kommer til tjenester som berører mennesker så direkte som helsetjenestene gjør. Men den jobben er det vår oppgave og vårt ansvar å løse!

Trine Almenning

Leder

Hovedutvalg for helse og velferd