leder: N/A Foto: NTB

Det kan gå mot flertall for å fjerne kontantstøtten. Det er på tide

LEDER: Kontantstøtten har for lengst gått ut på dato.

KrF og Sp kan bli stående alene igjen om å forsvare kontantstøtten, skriver Aftenposten, som påpeker at et flertall i Høyres programkomité går inn for å avslutte ordningen som ble innført i 1998. Den var omstridt allerede da, og er blitt endret flere ganger under marsjen.

Siden starten har også antall mottakere falt dramatisk, ifølge tall Aftenposten har hentet inn. I 1999 var det 86.224 som mottok kontantstøtte. I 2020 var det under 11.000. Noe skyldes endringen i 2012, da det ikke lenger ble gitt støtte til toåringer, men «oppslutningen» har vært jevnt fallende også før dette.

Mye av bakgrunnen for kontantstøtten er at foreldrene skal kunne velge mellom å være hjemme eller ha barn i barnehage. Intensjonen om valgfrihet er, i prinsippet, god, men i praksis fører kontantstøtten til at den holder foreldre borte fra jobb og barn borte fra barnehagen.

Disse to ytterpunktene må veies opp mot hverandre, og dette «regnestykket» alene tilsier at det er lite eller ingenting som forsvarer kontantstøttens eksistens. Valgfriheten blir for kostbar. Det er, i praksis, full barnehagedekning i Norge. Dette er utvilsomt et gode som må forsvares, ikke uthules.

Rent «verdimessig» er det problematisk at foreldre får støtte fra det offentlige for å være hjemme med barn; dette strider med «arbeidslinja» – altså at det skal være mer lønnsomt for den enkelte å være i arbeid enn å motta ytelser.

Forskning har også dokumentert at kontantstøtten ikke bidrar til økt likestilling, samtidig som den hindrer integrering. Dette er også Frps hovedargument for å gjøre omfattende endringer i den, og dette er helt legitimt. Det er illustrerende at det, i 2017, ble innført krav om fem års medlemskap i folketrygden for å kunne motta kontantstøtte. Det er imidlertid fortsatt slik at mødre med bakgrunn fra ikke-vestlige land er overrepresentert som kontantstøttemottakere.

Et argument for å videreføre en justert form for kontantstøtte er at det, for mange, oppstår et opphold fra når barnet er 13 måneder og fram til barnehagestart etter sommeren. Det er også slik kontantstøtten brukes av svært mange i dag, altså som en slags ventestønad. Dette er en langt mer fornuftig ordning som ikke bare lar seg forsvare, men som er naturlig.

Nå kan det gå mot et flertall for å fjerne kontantstøtten, slik vi kjenner den i dag, og det er på tide.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB