Foto: NTB

«Dette kan ikke det offentlige Norge være bekjent av»

LEDER: Det tar altfor lang til å avgjøre klage- og ankesaker i Nav og Trygderetten.

Riksrevisjonens undersøkelser av behandlingstider på klage- og ankesaker i Nav er rent ut sjokkerende lesing. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en sak som har gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden var 19,5 måneder i 2019. Selv om den var høyere i 2018 (21,6 måneder), har det vært en økning over tid.

Det er varierende fra sakstype til sakstype, og det som tar lengst tid, er yrkesskadesaker. Her var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i overkant av 30 måneder – altså 2,5 år.

Riksrevisjonen konkluderer – blant annet – med at «saksbehandlingstiden i ankesaker i Trygderetten har nær doblet seg i perioden 2014–2019 og at «en stor andel av brukerne med klage- og ankesaker i Nav må vente lenger enn det som er fastsatt som lengste, akseptable ventetid før de får svar på saken sin». Det fastslås videre at «det er lite oppmerksomhet på den totale ventetiden for brukeren i klage- og ankesaker», at det er «svakheter i arbeidet med å sikre tilstrekkelig kvalitetsutvikling i klage- og ankesaksbehandlingen» og at «det gjøres ikke nok for å sikre riktig og enhetlig lovforståelse».

Hvert år mottar Nav fire millioner søknader om økonomiske ytelser. Det kan ikke være egnet til å sjokkerende noen at noen av disse vedtakene er omstridte. Det er verdt merke seg, som Riksrevisjonen også påpeker, at «i saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser, vil utfallet ofte ha svært stor velferdsmessig betydning for brukeren».

Riksrevisjonen mener derfor at det er «derfor alvorlig at disse brukerne opplever en særlig lang saksbehandlingstid, med den økte belastningen og påkjenningen denne ventetiden innebærer».

Nav behandler saker og fatter vedtak som får direkte innvirkning på folks liv. Det er ikke bare innlysende og naturlig at man skal kunne klage på dette, men det er også en rettighet man har. Vedtak som fattes av forvaltningen, enten det er Nav, byggesaksavdelingen i kommunen eller andre steder i det offentlige, kan påklages. Slik må det også være i et moderne samfunn.

Denne klageadgangen må være reell, og det er åpenbart at saksbehandlingstider som her skisseres, er langt i overkant av hva man rimeligvis må kunne forvente. I ytterste konsekvens og verste fall tar det så lang tid å få et endelig svar på sin klage at klageren får sin livskvalitet vesentlig redusert eller – i verste fall – simpelthen faller fra i mellomtiden. Dette kan ikke det offentlige Norge være bekjent av.

Foto: Gorm Kallestad