Foto: Anniken Wathne

Dette må gå raskere!

LEDER: Den manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk.

Nedprioriteringen av InterCity-triangelet var påfallende da regjeringen la fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033. Det er ikke slik at det ikke skal gjøres noe, for det legges opp til fullføring av dobbeltsporet fra Drammen stasjon til Kobervikdalen og dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Disse to prosjektene har en kostnadsramme på 11,3 milliarder kroner og planlegges ferdigstilt i 2025.

Det skisseres også at det skal bygges nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord. Det er dette prosjektet som er bakgrunnen for «to tog i timen til Skien». Totalkostnad er anslått å være 10,5 milliarder kroner, med 1,4 milliarder i første seksårsperiode og 8,7 milliarder i perioden 2028–2033.

«Denne delparsellen vil muliggjøre en dobling i frekvensen mellom Oslo og Skien til en tredjedel av kostnadene for full utbygging av dobbeltspor på ytre InterCity,» heter det i NTP-dokumentet.

Aftenposten har bedt Bane NOR om å legge fram dokumentasjon på de planlagte forbedringene av jernbanen til Skien, Lillehammer og Drammen og spurt om tidsplaner. Om dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord skriver avisen at «i beste fall kommer byggingen av dette i gang før 2027».

Bane NOR kan ikke svare på om når tilbudet om flere avganger kan være på plass, og på spørsmål om det er «riktig at ingenting av det som muliggjør dette, er prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig?» er svaret et kort «ja».

Den manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk. Et viktig prosjekt som Grenlandsbanen, som har til hensikt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med Porsgrunn som et naturlig knutepunkt, er nevnt én gang i NTP-dokumentet. Symptomatisk er karakteristikken «det jobbes videre med» og «på lengre sikt».

Når man ser hvordan planene om utbedringene av stasjonene tilsynelatende legges i skuffen, som i Larvik, gir dette elendige signaler for en tilsvarende løsning i Skien sentrum. En velfungerende infrastruktur er avgjørende for at et bo- og arbeidsområde skal kunne vokse og utvikle seg. Dette gjelder ikke bare i Grenland, men også i søndre Vestfold.