RISIKERER TAP: Den enkelte arbeidstaker vil risikere å tape mellom 33.000 kr og 70.000 kr i pensjon hvert år, skriver Kim Stavik og Silje Haga. Foto: Andreas Soltvedt

Dette rammer om lag 250.000 lønnstakere

Mandag 7. juni fjerner regjeringa og FrP plikten til å fratre fra sin stilling som brannkonstabel og i alle andre yrker med særaldersgrense.

Dette rammer om lag 250.000 lønnstakere i Norge. Den enkelte arbeidstaker vil risikere å tape mellom 33.000 kr og 70.000 kr i pensjon hvert år. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Dette vedtaket er et brudd på en skriftlig avtale mellom regjeringa og arbeidstakerorganisasjonene om forhandlinger om fremtidas særaldersgrenser. Dette kommer også i samme år som arbeidstilsynet stiller strengere helsemessige krav til røyk- og kjemikaliedykkere.

Å jobbe som brannkonstabel er å jobbe i et lavtlønnsyrke. Timene er mange, arbeidstida er ubekvem og risikoen høy. Og det høres jammen fint ut når Høyre og resten av regjeringa argumenterer for at å fjerne særaldersgrensene handler om å la folk som ønsker å jobbe lenger få lov til nettopp det. Men det er ikke sånn at med en gang man oppnår en viss alder, blir man presset til å si opp stillingen sin. Det finnes muligheter for å fortsette i jobb etter at man har passert aldersgrensene, men det avhenger av stillingen og arbeidets art. Og det fører oss til neste poeng.

For særaldersgrensene er der av en grunn. Det er nemlig ikke sånn at særaldersgrensen er et gode for den enkelte arbeidstaker. Særaldersgrensen er hjemlet i «lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl», av hensyn til samfunnets sikkerhet. Å fjerne plikten til å fratre strider med formålet i loven, nemlig å beskytte publikum. Publikum skal være sikre på at dem som rykker ut til din ulykke er helsemessig skikket til å yte den bistanden du trenger. Og det finnes ikke nok kontorstillinger i brannvesenet til å sørge for at alle som passerer særaldersgrensen fremdeles kan yte en konstruktiv jobb. Derfor vil vi se at mange som når aldersgrensen vil fratre sin stilling. Dette, tenker vi, er helt naturlig.

Ved å fjerne plikten til å fratre uten å sikre at arbeidstaker får en pensjon han kan leve av, vil man presse frem at arbeidstaker står i stillingen lenger enn han er helsemessig rustet til. Dette er ikke bare et problem for den enkelte arbeidstaker, men også for sikkerheten til publikum som helhet. Denne lovendringen vil føre til en svekket beredskap, med stor risiko både for arbeidstaker, kolleger og ikke minst for publikum.

Kim Stavik, leder i Skien Brannkorpsforening

Silje Haga, nestleder, Rødt Porsgrunn