PROBLEMET: Det er ikke hvem som har det formelle ansvaret som er det store problemet, men manglende bevilgninger, skriver Haavard Gjestland. Foto: Ragnhild Johansen

Du skal ikke tro alt du blir fortalt …

Like sikkert som at når det står noe i avisene om Stiftelsen Porsgrunnsmuseene (SPM) og en bisetning omtaler Telemark Museum (TM) negativt, kommer det en reaksjon fra Brekke.

Treffsikkerheten til kommentarene er ikke alltid like god, ei heller denne gang.

I en omtale i Varden 4. juni av en interpellasjon fra Rødt i Porsgrunns bystyre med spørsmål om hva som var status for et vedtak bystyret gjorde i juni i 2020, ble det skrevet at vedlikeholdsetterslepet ved Porsgrunnsmuseene ikke bare kunne lastes Porsgrunnsmuseene siden Telemark Museum hadde hatt vedlikeholdsansvaret i 15 år. Dette fikk styreleder Georg Aubert i Telemark Museum til å spisse blyanten da det, ifølge ham, ikke var helt riktig.

Jeg vil bruke de samme ordene, det er ikke helt riktig det du skriver heller, Aubert.

I 2006 ble det inngått en konsolideringsavtale mellom SPM og TM. I avtalen finner man følgende: Telemark Museum overtar ansvaret for gjennomføring og finansiering av all virksomhet knyttet til drift og forvaltning av Porsgrunnsmuseene sine samlinger. Det omfatter blant annet sikring, lagring og vedlikehold av samlinger og anlegg.

At TM har hatt et vedlikeholdsansvar er derfor hevet over tvil.

Ifølge Aubert skyldes imidlertid etterslepet «prioriteringer innen det budsjettet som forelå». Hva betyr det? Man prioriterte feil? Slik ansvarsfraskrivelse holder ikke.

Videre forklarer Aubert etterslepet med at bygningene det er snakk om var leid av en offentlig aktør med et uavklart vedlikeholdsansvar. Hva betyr dette? Ved inngåelse av konsolideringen ble alle eiendommer ved SPM befart nettopp for å avklare vedlikeholdsansvaret. Dette er nedfelt i Vedlegg 3 til konsolideringsavtalen.

Den offentlige aktøren som nevnes var Grenland Havn. Ved konsolideringen trådte TM inn i alle avtaler SPM hadde med andre parter, så også leieavtalen med Grenland Havn. I leieavtalen inngikk vedlikeholdsansvar. Under konsolideringen tillå derfor dette ansvaret TM.

I den nye konsolideringsavtalen som ble inngått i 2017, nektet riktignok TM å ta ansvar for leide bygg. Dette ble overlatt til SPM, men statlig og kommunal støtte til drift og vedlikehold av SPM ble beholdt av TM slik at SPM ikke hadde penger til vedlikehold. Det er vel viktig å få med seg, Aubert?

Selv om Aubert forsøker å frita TM for vedlikeholdsetterslepet, vil jeg slutte meg til hans analyse av problemet. Det er ikke hvem som har det formelle ansvaret som er det store problemet, men manglende bevilgninger. Politikerne bør innse at de pengene man unnlater å bevilge til vedlikehold definitivt ikke er penger spart.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Haavard Gjestland

Styreleder Stiftelsen Porsgrunnsmuseene