ENORMT OMFANG: Oversiktsbildet fra rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune viser det voldsomme omfanget på raset. Foto: NVE

En alvorlig vekker

LEDER: Den voldsomme raset i Gjerdrum viser hvor store konsekvensene kan bli dersom det går galt.

Det kan vi fastslå allerede nå, selv om vi ikke ennå vet det totale omfanget av katastrofen på Romerike. Det vi vet om skredet som har gått sør for Ask sentrum, er at det er anslagsvis 300 x 700 meter. 31 boenheter er tatt av raset. Ti personer er, i skrivende stund, savnet. 1000 er evakuert.

Det vi også vet, er at det er tale om et kvikkleireskred. Denne leiren har vi relativt mye av i vårt område. Langs Skienselva er det elleve soner som er klassifisert som klasse 4 og 5, altså de høyeste risikoklassene. Som følge av et program for økt sikkerhet mot leirskred, som ble startet i 2000, er det blitt utført et omfattende arbeid for å sikre områdene.

I en rapport fra NVE i 2003 ble det fastslått at «på bakgrunn av foreliggende materiale mener NVE det må utføres vassdragstiltak i form av erosjonssikring og motfyllinger i elva», og «det totale steinvolum er beregnet til ca. 250 000 m³ som gir en samlet kostnad på kroner 90–125 millioner». NVE omtalte «den geotekniske situasjonen» som «så alvorlig at NVE anbefaler at sikringsarbeidene startes snarest».

Det er derfor lagt ned store ressurser, både i stein og penger, i elva for å sikre den mot skred. Det er bra og betryggende. Dette arbeidet ble fullført for ti år siden, men er ikke helt i mål. Den 4. januar starter siste del av arbeidet med å sikre Skienselva ved Bøle mot kvikkleireskred.

–Vi skal legge ut 14.000 kubikkmeter stein i elva over en lengde på 270 meter. Oppfyllingen starter der det er dypest. Steinmassene blir motvekt og barriere for massene på innsiden og vil og forhindre erosjon. I tillegg tar vi bort 550 kubikkmeter på land for å avlaste massene. Når dette arbeidet er fullført har vi forbedret sikkerheten for eksisterende bebyggelse for å unngå katastrofer slik som vi ser i Gjerdrum, sier distriktsingeniør Svein Arne Jerstad i skred og vassdragsavdelingen hos NVE til Varden.

Mona Nicolaysen i MDG har bedt kommunedirektøren om en gjennomgang av situasjonen i Skien i det første møtet i hovedutvalget for klima-, miljø- og byutvikling. Hun omtaler raset i Gjerdrum som «en vekker».

Det har hun helt rett i. Den er alvorlig også.

ENORMT OMFANG: Oversiktsbildet fra rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune viser det voldsomme omfanget på raset. Foto: Jaran Wasrud/NVE