Eksemplene er mange der eiendomsselskaper lett får dispensasjon fra gjeldende kommunale planer, skriver Kim Kise. Bildet viser de nye boligblokkene ved Lietorvet. Foto: Fredrik Pedersen

Er Skien en ja-kommune?

Det er tverrpolitisk enighet om at Skien skal være en ja-kommune. Plan og bygningsloven (PBL) er også definert som en ja-lov. Likevel er det mange av oss som får avslag på våre byggesøknader.

Ved å gå gjennom alle avslagene fra 2019 til april 2020, er utelukkende søknader fra privatpersoner som får avslag. Avslagene begrunnes ofte med PBL og vedtatte kommunale planer, mens store utbyggere får i stor utstrekning dispensasjon fra de samme planene. Skien har vedtatt at 80 prosent av nye boliger skal skje innenfor bybåndet. Likevel får flere privatpersoner avslag når de søker oppført nye boliger på egen eiendom innenfor bybåndet.

Jeg har selv blitt utsatt for denne forskjellsbehandlingen. Vi søkte om å bygge en annen etasje på eksisterende teglsteinshus, men fikk avslag med begrunnelse: «Eiendommen ligger i område klassifisert som trebyen og er avsatt til bevaring kulturmiljø i kommunedelplan for Skien sentrum.»

Rett over gata har et eiendomsselskap fått tillatelse til fem store blokker i betong i trehusbebyggelsen med en gesimshøyde på 15 meter. Sentrumsplanen regulerer gesimshøyden til 9 meter, noe vi holdt oss innenfor i vår søknad. Er det forskjell på Jørgen hattemaker og utbyggingskongene?

Eksemplene er mange der eiendomsselskaper lett får dispensasjon fra gjeldende kommunale planer, det kan nevnes sykehjem i Kverndalen, boligblokker ved Lietorvet, Nav-bygget eller fylkeskommunens bygg ved Landsmannstorvet, Hotell Nora, etc.

Nå må det være folk flest sin tur i Ap-styrte Skien til å få tillatelse til å bygge det de har behov for, uten en fordyrende og kompliserende saksbehandling. La også oss få merke at vi er en ja-kommune og har en ja-lov i PBL.

«Rettsstat betegner et samfunn der statens makt er begrenset av offentliggjorte lover, og der rettssystemet verner borgerne mot vilkårlig maktutøvelse fra det offentlige.» Likebehandling er altså en meget sentral faktor som er med på å sikre rettsstaten.

Det er viktig å presisere at vi ikke er mot å gi tillatelser til utbyggere som ønsker å utvikle byen vår. Tvert imot vi ønsker dem velkommen til å bygge rimelige boliger til byens beste.

Likebehandling er noe FrP legger stor vekt på og som er et fundament i vårt samfunn. Skal vi oppnå billigere boliger, må det bli enklere saksbehandling, noe FrP arbeider hardt for å få gjennomført. Før vi oppnår enklere regler, må vi håndtere PBL som en ja-lov og hindre tilfeldig byråkratisk saksbehandling. En streng og subjektiv bruk av PBL- bestemmelse om bebyggelsens utseende, § 74 nr. 2, vil kun fordyre boligene. Det koster å omarbeide byggesøknader og ekstrakostnadene blir belastet folk flest.

Alle har krav på forhåndskonferanse i henhold til PBL. Men for at dette kravet skal være effektivt, må informasjonen være bedre og mer bindende. Det må være vektige argumenter for at informasjon i forhåndskonferansen blir omgjort ved avslått søknad. Det må forlanges en klar begrunnelse for hvorfor man har fraveket informasjonen fra forhåndskonferansen.

Kompetansen til kommunen må styrkes, og fokus må konsentreres om intensjonen, forarbeidene og veiledningen PBL.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FrP vil jobbe videre med en forenklet plan og bygningslov, slik vil få billigere boliger for folk flest.

Kim Kise

Sivilingeniør, leder Skien FrP og stortingskandidat