HELHETLIG: De foreslåtte endringene som utvalget legger opp til, blir det også en mer helhetlig behandling av private og kommunale barnehager når det gjelder kvalitet, strategi og bemanning, skriver Odin Adelsten Aunan Bohmann. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Et likeverdig barnehagetilbud for alle barn

Silje Kristin Ragnhildrød har den 21. september 2021 et innlegg på side 3 om finansiering av private barnehager.

Hennes bekymring er at sitat «kommunene skal demontere barnehagereformen» med det nye statlige forslaget til å finansiere private barnehager. Det tror jeg ingen av oss som støtter en ny finansieringsmodell kjenner oss igjen i.

Private barnehager har vært, og er avgjørende for å oppnå målet om full barnehagedekning. I Skien har vi sådan også klart å ha rullerende opptak, nettopp blant annet takket være private barnehager og modige politikere som bygget nye Duestien barnehage. Når inntjeningen i 40 prosent av de private barnehagene er så stor at det kan kalles «superprofitt» bør alle som er interessert i bruken av offentlige midler lytte nøye. Superprofitt innebærer at man tjener mer penger enn det som er nødvendig for å tiltrekke seg aktører til sektoren. Private aktører som går med overskudd er isolert sett ikke et problem. Det er størrelsen på overskuddet som er gjenstand for debatt.

Flertallet i anbefalingene fra Storberget-utvalget, bestående av Knut Storberget, Fagforbundet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke og Utdanningsforbundet er selvsagt også opptatt av barnehagereformen, full barnehagedekning og kvalitet i barnehagene, på lik linje med mindretallet i utvalget, som består av PBL – Private Barnehagers Landsforbund.

Den lokale samhandlingsreformen som er foreslått styrker kommunens rolle og muligheter til å utvikle et godt barnehagetilbud i både private og kommunale barnehager. Kommunen har det helhetlige ansvaret for barnehagetilbudet, uavhengig av eierform. Men det er opplagt at behovet for å løfte nettopp de små ideelle barnehagene i høyeste grad er til stede.

Med dagens finansiering er det begrensede muligheter for å likebehandle private og kommunale barnehager når det gjelder vilkår for å motta tilskudd. Mindretallets forslag, kvalitets- og mangfoldsmodellen, svekker kommunenes mulighet til å prioritere på vegne av egne innbyggere og kan føre til økte utgifter for kommunene. Et nasjonalt tilskudd, uten formål om å sikre at pengene faktisk benyttes til barnehage, er heller ikke opplagt en klok tilnærming.

Det koster ikke det samme å drive barnehager i alle kommuner, selv om mange av kostnadene kan være like. Den foreslåtte lokale samhandlingsmodellen forsterker prinsippet om likeverdig behandling – uavhengig hvilken kommune du tilhører.

Et trygt, forutsigbart og likeverdig barnehagetilbud betyr at alle barn skal kunne ha de samme muligheter til å oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende. Vi vet at barn som får en trygg og utviklende tid i barnehagen, står bedre rustet til å takle både skole og resten av livet. En god barnehage kombinerer lek og læring på en måte som er tilpasset små barns nysgjerrighet og utforskertrang.

Alle som gir tilbud til de viktigste innbyggerne våre, nemlig barna – bør dra i samme retning. Med de foreslåtte endringene som utvalget legger opp til, blir det også en mer helhetlig behandling av private og kommunale barnehager når det gjelder kvalitet, strategi og bemanning. Det er klokt, slik at alle barn opplever å motta det samme tilbudet.

Jeg har hatt barn både i private og offentlige barnehager med svært gode opplevelser. Engasjementet for barnehagesektoren er tverrpolitisk stort, og det er ingen kamp mot private barnehager i forslagene som nå drøftes, men forslag som skal gi økt forutsigbarhet, likeverdighet og trygghet for barn og voksne.

Odin Adelsten Aunan Bohmann

Artikkelen fortsetter under annonsen.

leder UOPP – utvalg for oppvekst i Skien (Ap)