Fellesforbundet tar feil når de angriper KS

Fellesforbundet avd. 8 Telemark skriver i Varden 7. september at KS angriper seriøsitetsbestemmelsene. Det er feil og må bero på en misforståelse.

KS jobber for et seriøst arbeidsliv på flere måter. KS deltar i «Samarbeid mot svart økonomi», sammen med de øvrige partene i arbeidslivet og skatteetaten. Vi har også laget en veileder og et risikostyringsverktøy i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet (DigiDir) og Arbeids- og sosialdepartementet for bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

KS har dessuten vært med på å utarbeide de omforente seriøsitetsbestemmelsene i samarbeid med Byggenæringens Landsforbund (BNL) og Digitaliseringsdirektoratet. Disse bestemmelsene inneholder krav til lærlinger, begrensning av leverandørkjeden, krav til faglært arbeidskraft, krav til lønns- og arbeidsforhold med mer. Vi anbefaler våre medlemmer å innta slike seriøsitetsbestemmelser som vilkår i sine kontrakter for kjøp av håndverkstjenester og bygge- og anleggsarbeid.

I november 2019 foreslo Fellesforbundet og BNL å innta endringer og tilleggsbestemmelser i de omforente seriøsitetsbestemmelsene. KS’ hovedstyre stilte seg på den bakgrunn positive til å utarbeide reviderte seriøsitetsbestemmelser sammen med Fellesforbundet, BNL og DigiDir, og ba administrasjonen om å arbeide videre med saken, herunder å klargjøre det juridiske og praktiske handlingsrommet.

Offentlige oppdragsgivere står nemlig ikke fritt til å stille hvilke kontraktsvilkår de vil. Anskaffelsesreglene og annen EØS-lovgivning setter rammer for det offentliges kontraktsfrihet. Kontraktskrav kan ikke være uforholdsmessige, konkurransebegrensende, eller virke diskriminerende for utenlandske leverandører.

Det må bero på en misforståelse når det antydes at den juridiske betenkningen KS har innhentet som et ledd i sitt arbeid er et bestillingsverk for å begrense kommunenes handlingsrom. KS må vite at alt vi anbefaler til våre medlemmer er lovlig. Det er selvsagt ikke til hinder for at noen oppdragsgivere går lenger, og i så måte tester disse grensene. Det er uansett opp til domstolene å avgjøre lovligheten av kontraktskrav. Den juridiske utredningen vil, sammen med våre vurderinger, danne grunnlag for videre prosess og arbeid i denne saken. KS ønsker god dialog med Fellesforbundet, BNL og DigiDir om det videre arbeidet.

Bjørn Arild Gram

Styreleder i KS

TAR FEIL: Fellesforbundet tar feil når de skriver at KS angriper seriøsitetsbestemmelsene i arbeidslivet, skriver KS-leder Bjørn Arild Gram Foto: Bjørn Arild Gram