Foto: Ole Johnny Hansen

Fra «Kongle» til rekkverk: Hvem har ansvaret?

KOMMENTAR: Fire saker peker seg kraftig ut i Skien-ordfører Hedda Foss Fives regjeringstid. Har hun eller andre ansvaret?

Denne uken kunne Varden fortelle at rekkverket på Damfossbrua har kostet over fem millioner kroner. Pengebruken er voldsom for en, i den store sammenhengen, liten oppgradering og milevis over det første anslaget på 1,6 millioner kroner. Initiativet kom fra ordføreren i Skien, Hedda Foss Five (Ap).

På forsommeren 2012 intervjuet Varden Skiens, på tidspunktet, relativt nyvalgte ordfører om oppgraderingen av belysningen på sitt eget kontor. Intervjuet var helt merkelig, for det kom fram at Five ikke visste mer enn at lampen het «Kongle». At den kostet 60.000 kroner visste hun ikke. Hun ga også klart og tydelig uttrykk for at hun, i sin alminnelighet, ikke hadde et spesielt bevisst forhold til hva lamper koster. På avisens spørsmål om hvorfor hun bestilte en lampe uten å vite prisen, var svaret at «detaljene er det bystyresekretariatet som har oversikt på. For meg var det mest hensiktsmessig å la dem håndtere bestillinger».

Prislappen var åpenbart langt i overkant, men enda verre var den totale mangelen på innsikt i konsekvensen av egne beslutninger. Beslutningsgrunnlaget var åpenbart syltynt. Enda verre blir det når andre «har detaljene». Noe som lett kan tolkes som at det var noen andre som hadde ansvaret. Det var ikke en spesielt angrende eller selvkritisk ordfører Varden intervjuet denne dagen.

I oktober 2014 kan Varden fortelle at den samme ordføreren har inngått en sponsoravtale med fotballklubben Odd. Avtalen er signert Foss Five og hennes Odd-ansatte kusine, Kjersti Stordalen. Avtalen var verdt over 200.000 kroner. Det var ikke politisk forankret, og det ble spetakkel. – Jeg har forsøkt å håndtere dette etter beste skjønn. Jeg erfarer at man burde gjort noe litt annerledes. Da prøver man å rette opp, og det skal jeg forsøke i framtiden, sa Hedda Foss Five etter å ha fått kjørt seg i formannskapet. Men: Det var Ap-gruppeleder Rolf Erling Andersen som argumenterte for at det var han som var avtalens far.

Våren 2018 ringer Odd-sjef Einar Håndlykken til ordfører Five. Forespørselen er, i og for seg, grei nok: Vil Skien kommune sponse Odds jubileumsfest i 2019? Dette utvikler seg til at assisterende rådmann Jan Petter Johansen betaler en faktura på 400.000 kroner til Odd. I kommunerevisjonens gransking påpekes det at saken ble diskutert flere ganger i de såkalte samordningsmøtene og at «deres forståelse er at ordfører hadde forpliktet kommunen overfor daglig leder i Odds ballklubb om først å bidra til jubileumsfesten og senere med 400 000 kr», og at det skulle fremmes en sak om tilskuddet fordi «de la til grunn at summen på 400 000 kr lå utenfor ordførers fullmakter». Dette skjedde aldri. «Siden det er sedvane at slike saker fremmes av ordfører, anså rådmannen at hans oppgave var å minne ordfører på dette. Han sier han gjorde dette flere ganger høsten 2018 og våren 2019,» skriver revisjonen. Ordføreren, på sin side, «opplyser at våren 2019 var hun sikker på at saken om økonomisk bidrag til jubileumsfesten til Odds ballklubb hadde vært til politisk behandling».

Det er ingen tvil om at det er rådmannen som har ansvaret for å utrede saker i en kommune som styres etter formannskapsmodellen. At fakturaen fra Odd ble betalt av assisterende rådmann, med henvisning til at kommunen hadde forpliktet seg til det, er sannsynligvis helt galt – også juridisk. Problemet med denne saken er at den også setter fingeren på at Skien kommune har hatt to parallelle systemer, der bystyresekretariatet legger fram saker med ordførers innstilling. «Leder for bystyresekretariatet opplyser at rådmannen er hans formelle leder i spørsmål om arbeidsforhold, lønn og ferie, mens ordfører er hans leder i det daglige arbeidet,» skriver revisjonen. Det var bystyresekretariatets leder som, ifølge revisjonen, «bistod med de formelle opplysningene som skal stå på en faktura» og som fikk fakturaen tilsendt.

Five har, slik jeg oppfatter det, lagt all skyld i denne saken på rådmannen. Hun har også, overfor Varden, bestridt at «rådmannen aldri, utover de samtalene vi har hatt i de godt dokumenterte ‘samordningsmøtene’ har sendt ordfører en eneste purring eller påminnelse om at det manglet et bevilgningsvedtak i denne saken». Formuleringen er interessant, for to måneder etter at hun, overfor Varden, argumenterte for at samordningsmøtene var «godt dokumenterte», skriver hun til kommunerevisjonen at referatene fra de samme møtene er «referentens egne oppfatninger og notater». Five er dessuten kraftig uenig i at det er «parallelle systemer» med innslag av parlamentarisme i Skien kommune.

Etter at Hjalmar Johnsen, på et eller annet vis, havnet i vannet på Damfossbrua i 2017 var ordfører Five klar i talen: Rekkverket var ikke høyt nok. En mening det går an å være enig i. Statens vegvesen var ikke det. De mente at det var andre brurekkverk i fylket som hadde større behov for oppgradering. Five ga seg ikke, og «våren 2018 tok hun derfor direkte kontakt med en ansatt i administrasjonen og ba ham følge opp saken videre». Den ansatte var Tor Arnesen. Ifølge Five ba hun om at hans overordnede ble orientert, men konklusjonen fra Vestfold og Telemark kommunerevisjon er klar: Praksisen «for samarbeid mellom ordfører og rådmann for å avklare hvordan enkeltsaker som dukker opp gjennom året skal følges opp» (…) «ble ikke fulgt av ordfører i saken om utbedringer på Damfossbrua». Saken manglet vedtak og er lite dokumentert i kommunens arkiv. Revisjonen mener at saken «gir grunn til å spørre om rådmannen har tilstrekkelige tiltak for betryggende kontroll med saksbehandlingen».

Det siste spørsmålet mener Five «har liten relevans siden rådmannen nå i praksis har sluttet i kommunen». Hun mener dessuten at rådmannen ikke kan lastes, ettersom det var vegvesenet – og ikke kommunen – som satte i gang arbeidet. Det siste har hun nok rett i, og det er betimelig å påpeke at Arnesen, seks dager etter at han gikk av med pensjon, kommuniserte til fylkeskommunen at «jeg har snakka med Hedda Foss Five og vi er enig om at vi ikke kan godta at Skien kommune skal dekke eventuell kostnadsøkning.» Da var ordføreren i permisjon.

Arnesen har vært tydelig på at han har «gjort et usedvanlig dårlig håndverk», og at «det er ingen andre i Skien kommunes administrasjon eller i politiske organer som kan klandres i denne saken». Jeg er ikke så sikker. Ordføreren har utvilsomt presset på for at rekkverket skal bygges. Så er saken, på mystisk vis, endt opp i et rekkverk med en kjemperegning – der hvem som skal betale er høyst usikkert. I tillegg: En revisjonsrapport som, for andre gang på kort tid, fillerister saksbehandlingen i Skien kommune. Igjen etter ordførers initiativ.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At en spesialrådgiver (som var Arnesens formelle tittel) skal ta ansvaret for det hele, blir for enkelt. Det mener også et samlet kontrollutvalg. – Man kan delegere oppgaver og gi fullmakter, men ikke delegere fra seg ansvar, sa utvalgets leder, Atle Aastad (H) da saken ble behandlet. – Jeg har gitt mine kommentarer i forbindelse med revisjonens gjennomgang av saken. Ut over det er det rådmannen som har ansvar for å følge prosessen videre, skrev Foss Five i en SMS til Varden denne uken, da vi ba henne kommentere at prislappen var blitt mer enn tredoblet.

Ikke i noen av sakene er det snakk om beløp som gjør at Skien kommune går konkurs. Hvis man legger godviljen til, kan man endog argumentere med at det var gjort i beste mening. Sakene avdekker imidlertid at det er noe som ikke har vært helt i orden i rådhuset i Skien. Saksbehandlingen har ikke vært såkalt forsvarlig. Relasjonene kan umulig ha vært tipp topp. Tolkningen av fullmakter og – for å si det som det er – respekten for skattebetalernes penger kan diskuteres. Noe mange også gjør, og jeg er relativt overbevist om at svært mange av innbyggerne i Skien er svært oppgitte – og mer enn det.

Ordføreren har vist en så påfallende liten vilje til å selv ta ansvar at man kan finne på å tro at det går en linje fra «Kongle» i 2012 til rekkverket i 2020. Men: Hvis noen skulle tro det, er det sannsynligvis deres ansvar.

God helg, Telemark!