GODTGJØRING: Syklistenes Landsforening lokallag i Grenland mener at man bør få kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel for tjenestereiser på jobb – og til og fra jobb. Her en skisse for hvordan Sverresgate i Porsgrunn kan bli, med sykkelfelt på begge sider. Foto: BYPAKKE GRENLAND

Godtgjørelse for å sykle gir en sykkelvennlig arbeidsplass

Det er et politisk mål om at veksten i persontrafikk i de store byene skal tas unna med kollektivtrafikk, og at folk sykler eller går. Andelen reiser med sykkel skal opp fra dagens nivå på fire-fem prosent, til åtte prosent i landsgjennomsnitt innen 2029.

Det vil si at i de store byene, slik som Skien og Porsgrunn, må sykkelandelen opp mot 20 prosent. Samtidig vet vi at personbiltrafikken har økt fra 2018 til 2019. Manglende sykkeltilrettelegging og målrettede tiltak er nok hovedårsaken til at sykkelandelen ikke er høyere og at biltrafikken øker.

Et konkret målrettet tiltak vil være å gjeninnføre skattefri godtgjørelse for bruk at egen sykkel i jobben. Fram til 2016 fikk man en slik skattefri godtgjørelse på to kroner per kilometer, men godtgjørelsen ble av uvisse årsaker og uten synlig protester kuttet fra Statens reiseregulativ. Paradoksalt nok får man skattefri godtgjørelse for å bruke elmoped og moped, men ikke hvis man bruker elsykkel. Så med en gang du begynner å tråkke selv – og på den måten bidrar til å oppfylle nasjonale helse- og transportmål – blir det straks dyrere.

God byutvikling er å få flere på sykkel i gatene. Det er bra for miljøet, folkehelsen, skattebetalerne, det overbelastede helsesystemet, og alle som bor i byen. Journalist i PD Geir Fragell, mener at bilistene flås for å bygge sykkelveier for syklistene. Men er det nok til å få flere ut på to hjul?

Syklistenes Landsforening lokallag i Grenland mener, i motsetning til journalist i PD Geir Fragell, at man bør likestille ordningen helt ut – kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel for tjenestereiser på jobb – og til og fra jobb.

Eksempelet Fragell trekker frem med sykling i arbeidstiden fra Porsgrunn til Brevik, er for de aller sprekeste. Avstanden er ca. 14 kilometer – hver vei. Der sannsynligheten er størst for at vi velger sykkel fremfor bil, er på de korte strekningene. På avstander mellom én til tre kilometer foretas 52 prosent med bilen – kun 8 prosent med sykkel. Et tankekors når 75 prosent av oss faktisk har en sykkel.

De beste i klassen – Danmark og Nederland – har en sykkelandel over 50 prosent. Syklistene her er ikke spesielt spreke, sykler på de nyeste tohjulingene eller er en egen lycrabekledd elite.

Den høye sykkelandelen handler om sykkelkultur og å legge til rette for dette gjennom infrastruktur og insentiver som bidrar til mer sykling. Andre land har gjort dette lenge. Norge har akkurat begynt.

Økt sykling er bra for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir helt klart bedre folkehelse.

Å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett er kostbart. Den samfunnsøkonomiske nytten er likevel minst fire-fem ganger større enn kostnadene (Sælensminde 2002). Kostbare anlegg, som sykkelekspressvei i Rogaland, lignende veiprosjektet på Rv. 36, er samfunnets nytte beregnet til to ganger høyere enn investeringskostnadene (Statens vegvesen Region vest 2011).

Sykkelgodtgjørelse er innført i flere kommuner, deriblant Skien som innførte en prøveordning i juni 2018 og som kommer til å videreføre denne ordningen. Sykkelgodtgjørelsen er tilsvarende det å kjøre egen bil.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi registrerer at den samme diskusjonen er kommet til Porsgrunn og SLF Grenland vil støtte en kjøregodtgjørelse for sykling av følgende grunner:

- Stimulere til samfunnsøkonomisk god transport

- Stimulere til miljøvennlig transport

- Stimulere til bedre helse

Det er etablert utallige fordeler ved å anskaffe og kjøre elbil, men den samfunnsøkonomiske og helsemessige effekten av å etablere tilsvarende fordeler for bruk av egen sykkel, med eller uten elmotor, er betydelige større.

Som et av Europas mest stillesittende folk (ifølge tidsbruksundersøkelsen HETUS) trenger vi noen intensiver for å komme i gang med minimum 30 minutter moderat daglig aktivitet. Effekten av slik aktivitet er at en person vil kunne leve over 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse.

Oppfordringen går derfor til politikerne i Porsgrunn kommune om å støtte innføring av sykkelgodtgjøring. Vi ber også om at Bypakke Grenland og politikerne sørger for en vesentlig bedre og helhetlig sykkeltilrettelegging i årene som kommer. Samtidig går oppfordringen til bedriftene i Grenland om å bli en sykkelvennlig arbeidsplass slik at målsettingen om at flere tar sykkelen i bruk oppnås.

Syklistenes Landsforening Grenland

Harald Tiedemann Hansen, leder