Gullbring: Felles interesser i Midt-Telemark

LESERINNLEGG: Bø har hatt et vellykka samarbeid med høgskolemiljøet helt fra starten i 1971 og fram til nå. TDH, HiT og nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har vært, og er, en god drivkraft i Midt- Telemark. Det er all grunn til å anta at begge parter satser på å utvikle dette samarbeidet.

Samarbeidet om Gullbring kulturanlegg har vært viktig og har bidratt et til svært godt kulturtilbud, både til innbyggerne og studentene. Når en nå vurderer framtidig organisering av Gullbring arbeides det særlig med å utvikle et konsept der Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) skal kjøpe bygget og leie det ut til USN og kommunen.

Dette er et godt alternativ som trolig vil gi et fortsatt godt kulturtilbud, det vil ivareta USN sine behov for lokaler og det vil føre til at selve bygget blir ivaretatt på en god måte.

I tillegg til dette alternativet mener jeg, og mange med meg, at en bør utrede grundig et alternativ med fortsatt kommunalt eierskap gjennom Bø kommunale eigedomsselskap (BSE) eller et lignende kommunalt eid selskap. Det er sannsynlig at det er mulig å komme fram til en slik løsning uten at det medfører større utgifter for kommunen enn å leie av SSN og uten behov for kommunale garantier.

Forutsetningen for at et slikt alternativ skal være aktuelt er at det er et godt alternativ for USN og tilfredsstiller deres behov for lokaler. En slik utredning bør prioriteres så høgt at det ikke forsinker endelig vedtak i saken.

Hovedargumentet for en løsning med fortsatt kommunalt eierskap er at det på lengre sikt vil være lønnsomt for kommunen å eie i stedet for å leie. Dermed vil kommunen bli bedre i stand til å løse andre oppgaver i framtida. Dersom en utredning skulle vise at det ikke er mulig å realisere et godt alternativ til salg til USN, tror jeg det er bred politisk enighet om at Gullbring bør selges til SSN.

Det ønsket som deler av det politiske miljøet har om å utrede et alternativ til salg til SSN bunner ikke i mistro til USN og SSN. Historien tilsier absolutt noe annet! Midt-Telemark og USN har felles interesser i Gullbring.

HVEM SKAL EIE: Fortsatt kommunalt eierskap av Gullbring kulturanlegg eller salg er under vurdering. Foto: Tore Øyvind Moen