TRYGGERE: Miljøterapeuter, sosiallærere og ledelsen ved skolene gitt uttrykk for at en del av koronatiltakene har bidratt til å skape et tryggere og bedre skolemiljø, melder Skien kommune. Foto: Varden

Har korona-tiltak i skolene ført til mindre mobbing?

LEDER: Skien kommune sier det er blitt færre «skolemiljøsaker» med korona-tiltak i skolene. Dette må undersøkes bedre.

Har koronatiltakene på skolene ført til at det er blitt mindre mobbing? Oppvekstadministrasjonen i Skien sier noe om dette i en sak som skal til politisk behandling i oppvekstutvalget denne uken. Opplysningene er så vidt interessante at de fortjener å bli gjengitt i sin helhet her:

I 2020 har det vært en klar nedgang i antall skolemiljøsaker i Skien. Miljøterapeuter, sosiallærere og ledelsen ved skolene gitt uttrykk for at en del av koronatiltakene har bidratt til å skape et tryggere og bedre skolemiljø. Det kan være flere årsaker til dette. Elevene var i en periode delt i mindre grupper, noe som blant annet førte til mindre støy i klasserommene. Mange skoler har løsninger med delt skolegård, og elevene har liten eller ingen kontakt med andre klasser. Det er også færre elever som møtes i overgangssituasjoner. Med mer fast bemanning i hver enkelt gruppe har det blitt en tettere oppfølging av enkeltelever. En annen viktig faktor kan være at skolene har hatt en tydelig oppfordring til å identifisere og følge opp de sårbare barna spesielt.

Det har vært mange bekymringer rundt mobbing og sårbare elevgrupper i forbindelse med koronatiltakene, og særlig perioden da skolene var stengt. For eksempel frykten om at mobbingen flyttet seg fra skolegården til digitale flater.

Samtidig var mange barn som fikk en «mobbepause» da skolene stengte, simpelthen fordi de slapp å møte de som mobbet på skolen. – Foreldre forteller oss om barn som blomstret, mestret skole bedre og lettere deltok i sosiale begivenheter. Mobbingen som hadde tatt alt fokus, ble satt til side og barna kunne konsentrere seg om andre ting, fortalte mobbeombud i Vestfold og Telemark, Kaja Vintervold Asmyhr, til Vårt Land i september.

Dersom Skien kommunes erfaringer med fall i antall «skolemiljøsaker» viser seg å stemme, er dette godt nytt. Ikke fordi alle problemer er løst, men fordi det kan indikere en vei videre som er farbar og konkret. Funnene framstår heller ikke som veldig ulogiske; mindre grupper bør gi mindre støy, «segregering» og færre overgangssituasjoner, som er kjent for å øke risikoen for uønsket atferd og fast bemanning gjør at man kommer tettere på.

Det er åpenbare ulemper ved noen av tiltakene, for eksempel at skolegårder deles opp og elever ikke møtes på tvers av klasser. Noe medfører selvsagt også økte kostnader. Mobbing er imidlertid et så alvorlig og omfattende problem at funnene som her kommer fram bør undersøkes bedre.

TRYGGERE: Miljøterapeuter, sosiallærere og ledelsen ved skolene gitt uttrykk for at en del av koronatiltakene har bidratt til å skape et tryggere og bedre skolemiljø, melder Skien kommune. Foto: Gorm Kallestad