Bamble kommune vil ha utfordringer med å sikre en tilfredsstillende fastlegeordning alene, skriver Tore Marthinsen. På bildet: Thomas Nordstrand og Ragnhild Landsend Monsen er begge fastleger i Bamble. Foto: Rolf Hansen

Hjelp, hvor blir fastlegen av?

Fastlegeordningen er en god ordning når den først fungerer etter sin intensjon.

Som innbyggere skal vi være sikret en god helse- og velferdsordning, og med en lege som kjenner oss – «huslege».

Fastlegen er også den viktigste samspiller med spesialisthelsetjenesten «sykehuset».

Det er fastlegen som skal kjenne og utrede oss og eventuelt gi henvisning til spesialisthelsetjenesten.

I 2012 ble Samhandlingsreformen innført for å bedre samhandlingen mellom primærhelsetjenesten (kommunen) og spesialisthelsetjenesten. Kommunene fikk et større ansvar, tjenester skal gis nærmere der folk bor og spesialist- og primærhelsetjenesten skal inngå forpliktende samarbeidsavtaler. Samtidig ble kommunenes budsjetter styrket for å ivareta dette. I dette samspillet er fastlegen viktig.

Vanskeligheter med rekruttering av fastleger er ikke av ny dato. Denne utfordring har vært reist i samhandlingsmøte og dialogmøte mellom Sykehuset Telemark og Grenlandssamarbeidet. Er det mulighet for bedre ressursutnyttelse og samspill mellom primær- og spesialisthelsetjenesten? – et felles ansvar for å sikre befolkningen et godt og trygt helsevesen. Fastlegen er like viktig for sykehusene (spesialisthelsetjenesten) som for den enkelte innbygger, ved at utredninger som foretas av fastlegen ikke medfører at spesialisthelsetjenesten misbrukes og at sykehuset skal være sikre på at utskrivningsklare pasienter blir ivaretatt.

Bamble kommune tok grep ved at to av legesentrene ble kommunale. Det synes nå som om dette ikke var tilstrekkelig for imøtekomme fastlegenes behov for en bedre arbeidssituasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Situasjonen i Bamble er ikke enestående. Fastlegekrisen i store deler av landet bidrar til etablering av flere private helseforetak. Er dette en ønsket retning?

For å få en fastlegeordning som fungerer til beste for befolkningen, må regjeringen finne fram intensjonen i Samhandlingsreformen, vurdere denne og gjennomføre nødvendige tiltak. Vi kan ikke lenger ha to nivåer, stat og kommune, som i fellesskap ikke klarer å sikre en tilfredsstillende fastlegeordning. Bamble kommune vil ha utfordringer med å sikre en tilfredsstillende fastlegeordning alene.

Tore Marthinsen