Dette bildet er tatt under byggingen av Eidangertunnellen.
Dette bildet er tatt under byggingen av Eidangertunnellen. Foto: Egil Blomsø

Hvor blir det av Grenlandsbanen og jernbanesatsingen?

Varden tar for seg temaet jernbane og samfunnsøkonomi i sin lørdagskommentar sist lørdag.

Varden starter med å sette fokus på Eidangerparsellen, og at Bane Nor nå kan berette om at trafikken har økt med 55 % mellom Porsgrunn og Larvik etter at denne nye banen ble åpnet i fjor høst. Dette er gledelig. Denne nye parsellen betyr svært mye for Grenland

I lørdagskommentaren leser vi også at to konsulentrapporter sa om Eidangerparsellen at prosjektet burde skrinlegges, dvs. at det ikke var økonomisk lønnsomt, dersom det ikke ble bygget en Grenlandsbane som knyttet Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen. Der vil jeg hevde at konsulentrapporten nok hadde rett på den måten at effekten av en investering på 7 mrd. kr for Eidangerparsellen vil være vesentlig større når sammenkoblingen av de to banene kommer på plass og når bil og flytrafikk i denne landsdelen for en stor del blir overført til bane.

Ny Grenlandsbane har vært planlagt siden før år 2000. Allerede i 2001 forelå en fylkesdelplan for Telemark og Aust-Agder for banen, en bane som i følge mange konsulentrapporter, har potensial til å være et av de mest lønnsomme jernbaneprosjektene i landet. Vi snakker om ny Sørvestbane fra Oslo til Stavanger via Vestfoldbanen, Grenland og Kristiansand. Denne banen betjener nær 2 mill. mennesker som bor i en avstand innenfor 30 km fra aktuelle stasjoner. Vi ville få den første moderne bane over en lengre strekning for høy hastighet i Norge, med overføring av store deler av fly- og biltrafikken til banen. Den ville binde sammen de store befolknings- og næringslivsregionene langs hele denne sydlige kyststripen i Sør-Norge, og være med på å løfte Norge inn i det grønne skiftet.

Hva skjer? Regjeringen satser fullt og helt på motorvegbygging og glemmer at samferdselspolitikk har noe med miljø- og klima å gjøre. De glemmer også at Nasjonal transportplan har som ett av sine viktigste prinsipper at veg og bane skal ses i sammenheng i en og samme korridor. Her satses alle milliardene på firefelts motorveg, og så får jernbanen komme en eller gang i framtiden, hvis det da i det hele tatt er behov for den.

En moderne jernbane har alle fordeler, den binder sammen tunge økonomiske regioner på en effektiv og miljøvennlig måte, og bidrar til å få en stor del av tungtrafikken bort fra vegene våre. Biltrafikken går ned med tilsvarende reduksjon i støy, forurensning og trafikkulykker, samtidig som vi bidrar positivt til utslipp av klimagasser. Firefelts motorveger beslaglegger store arealer og er en trussel mot artsmangfoldet i naturen. Økt biltrafikk bidrar også negativt når det gjelder miljø- og klima. FN har, som kjent, det siste året gått ut med sterke advarsler med hensyn til utslipp av klimagasser og ødeleggelse av arts- og naturmangfold.

Samfunnsøkonomi er mer enn bare kroner og øre. Økonomien må ses i sammenheng med naturgrunnlag og økologi. Tar vi med helse, trivsel, økonomi, miljø og forurensning og klima inn i våre samfunnsanalyser, da får vi et godt bilde av hva som gagner et samfunn på lengre sikt. Dette overser våre myndigheter.

La oss komme i gang å med å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Vi har ventet lenge nok!

 

Torstein Fjeld

Naturvernforbundet i Grenland