Vi etterspør derfor at det blir satt av tilstrekkelige midler for å hjelpe de som sliter økonomisk.

26. september la Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) frem sin rapport Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. I rapporten ble de norske husholdningenes økonomiske trygghet i august 2023 kartlagt. Rapporten peker på at rundt 150.000 husholdninger i Norge befinner seg på det laveste økonomiske trygghetsnivået, omtalt som «ille ute». I denne gruppen forteller blant annet to tredjedeler av husholdningene at ett eller flere familiemedlemmer har droppet måltider på grunn av pengemangel.

At mange nå sliter økonomisk, er også noe vi i rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss erfarer. Flere som tar kontakt med oss forteller at de befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon og de ser ingen utvei. Jussbuss tilbyr gratis rettshjelp, men mange henvender seg til oss med praktiske spørsmål om hvordan de skal navigere seg i velferdssystemet.

SIFOs rapport peker på at kun 12 prosent av de som henvendte seg til kreditorene sine ble anbefalt å kontakte økonomisk rådgiver. Jussbuss erfarer at selv om forvaltningen har en lovpålagt plikt til å gi økonomisk rådgivning, så henviser forvaltningsorganet til oss og andre rettshjelptiltak på grunn av manglende ressurser. Vi mener at det er uakseptabelt at manglende ressurser går på bekostning av forvaltningens lovpålagte plikt til å gi økonomisk rådgivning. For mange betyr dette at de aldri vil komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.

Det er for eksempel flere klienter som har ringt oss med krav fra Skatteetaten som de ikke skjønner hvorfor de har fått selv etter samtaler med Skatteetaten. I et annet tilfelle skjønte verken klienten eller Jussbuss hva som var grunnlaget for et tilbakebetalingskrav for sykepenger selv etter å ha snakket med NAV.

To og en halv ganger så mange befinner seg nå på det laveste trygghetsnivået sammenlignet med i juni 2021.  Slik den økonomisk situasjon er nå, er det grunn til å anta at gruppen blir større. Hvis Norge vil fortsette å være en velferdsstat fremover, må vi sørge for at disse menneskene ikke står alene uten å vite hvor de skal henvende seg.

Det er i økonomiske nedgangstider at vår evne som samfunn til å ivareta de svakeste testes. Situasjonen vi befinner oss i går aldri over med mindre samfunnsansvaret vi har tas på alvor.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.