Statkraft er gjennom eget selskap, og som eier i andre store kraftselskap i Norge en aktør med mye makt. Hvilke styringsmål Statkraft styres etter er derfor vesentlig for hvordan vi forvalter en stor del av vannkrafta vår.  Nå er tida moden for å tilføre Statkraft flere likeverdige styringspunkter.

Forsyningssikkerhet nedfelt som eget styringsmål må inn.  Da kan vi forhåpentligvis unngå valg som blei tatt i 2021. Da steg kraftprisene i Europa av mangel på kraft, mens her på berget var det vann i magasina. For Statkraft som andre kraftselskap, blei fristelsen for gode penger stor. Krafta blei solgt for gode priser til Europa. En manøver som sikret AS Norge rekordgode utbytter. Men prisen har vi betalt i år. Mangel på kraft og scenarier med rasjonering. For den normale nedbøren som blei kalkulert med kom aldri og en snøfattig vinter fulgte en tørr sommer. Det er sånn vær klima nå gir oss. Mer uforutsigbarhet, ekstremvær både av det våte og det tørre. Når vi i tillegg har en ekstraordinær situasjon med krig i Europa tilsier det at vi fremover må ha mer fokus på forsyningssikkerhet her i landet.

Miljø er et annet styringsmål som må inn. Vi har mange vannmagasin som skal sikre produksjon i perioder med lite tilsig. Men det hjelper ikke når det overordnede målet det styres etter er penger som medfører nesten tomme magasin sommerstid. Botnedalsvannet i Tokke er et slikt magasin. Der var fyllingsgraden 3,8% vann i månedsskiftet august/september i år. Dette får alvorlige konsekvenser for fisken i vannet, gyting i bekker om høsten og det økologiske økosystemet som er av avhengig av forutsigbarhet og relativt fulle magasin om høsten. Lite vann i vannmagasina fører også til at det er vanskelig å bruke båt både ifht næringstransport, fiske og rekreasjon.  En forutsetningen for vannkraftutbygginga i Telemark på 1950 til 1980, var at vanna skulle tappes ned om vinteren og fyllas opp om våren og tidlig på sommeren. Kraftprodusentene bryter denna forutsetninga ved å tappe ned vann på våren, når de vet at det er lite snø i fjellet og snøsmeltinga kommer til å være lav, som var situasjonen i år.

Ønsket om mer kontroll over kraftressursene vi har i landet vårt er økende. Det er bra. Et grep er å ta mer kontroll over hvilke mål Europas største leverandør av fornybar energi Statkraft, styres etter. Heldigvis har nå nedbøren begynt å komme og vi tar imot hver dråpe i nedtappa magasin. Men skal legitimiteten til vannkraft i samfunnet opprettholdes over tid må forsyningssikkerhet og miljø nå inn som styringsmål. Krafta kan ikke bare styras etter penger.