Likelønnsdagen er i år den 16. november, og den markerer vi først og fremst fordi vi ikke finner oss i den uretten det er at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner gir langt dårligere lønn enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Og det går feil vei!

Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i. Tall fra Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå.

Vi er avhengig av at både kvinner og menn er ute i arbeidslivet for å opprettholde velferdssamfunnet. Utfordringen når det gjelder lønnsnivå og likelønn er at den høye sysselsettingen blant kvinner i hovedsak er i offentlig sektor, hvor fortsatt ni av ti sykepleiere, sju av ti lærere og ni av ti barnehagelærere er kvinner. Disse kvinnene har fra tre til fem års høyskole- og universitetsutdanning, og mange har enda mer.

Mens menn med høyere utdanning i stor grad arbeider i det private næringsliv som ingeniører, teknikere, salgsrepresentanter med mer, arbeider kvinnene med tilsvarende utdanningsnivå oftere i offentlig sektor. Lønnsgapet mellom kvinner og menn er størst blant dem med universitets- og høyskoleutdanning. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdanning på tre år eller mer i offentlig sektor, får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor.

Vi i Unio mener det er bekymringsfullt at de kvinnedominerende yrkene i offentlig sektor henger etter. Det må lønne seg økonomisk å ta høyere utdanning, og dette lønnsgapet mellom kvinner og menn må jevnes ut.

Vi mangler flere tusen sykepleiere og lærere i Norge i dag, og søkertallene til disse utdanningene er sterkt fallende. Lønn bør være et virkemiddel for å rekruttere og beholde kompetanse i offentlig sektor.

Næringsliv og samfunn er helt avhengig av tilstrekkelig bemanning og kompetanse i offentlig sektor for at næringsvirksomhet og industri kan opprettholdes i samfunnet. Da må det også gjøres noe med den skjevheten at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner gir langt dårligere lønn enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn!

Unio vil fortsette å jobbe for at kvinnedominerte yrker må opp i lønn!