Jeg har 36 års erfaring som hjelpepleier og spesialsykepleier i spesialisthelsetjenesten ved seksjon for alderspsykiatri ved Sykehuset Telemark, og har veiledet mange sykepleierstudenter. Av 15 personer de har møtt i hjemmetjenesten svarte de at kun 3-4 personer realistisk kunne bo hjemme. De resterende 11–12 trenger høyere omsorgstilbud og hjelp. Mange sitter alene i et hus eller leilighet og venter på hjemmesykepleien.

Mange eldre mennesker får gradvis nedsatt allmenntilstand og nedstemt stemningsleie ved isolasjon. Dette er mennesker med få eller ingen personer i et sosialt nettverk. Det er de svakeste av de svake og som ikke kan ytre sine helsebehov.

Noen ønsker å bo hjemme så lenge de lever. Men hvem har spurt dem og kartlagt deres behov for helsetilbud i Skien kommune?

De eldre er prisgitt det offentlige helsevesenet sin faglige sykepleie-kompetanse. Når det kan være opptil 20 ulike personer innom dem er jeg usikker på og bekymret over hvor godt de følges opp.

Hvordan er organiseringen, kunnskapen om etikk, pleieplan- målsettinger og dokumentasjon? Hvem går inn og veileder helsepersonell? Hvem vurderer at den gamle nå trenger et høyere omsorgstilbud? Hvor finnes tilbudet og er det ledige plasser ved sykehjem? Disse menneskene har ikke spisse albuer- eller ressurssterke venner og pårørende. Hvem taler deres sak?

Det har gradvis blitt nedbemanning av faglig utdannet helsepersonell, innen helse - og sosialsektoren. Resultatet er at faglærte blir utslitt, blir sykemeldt og slutter – og dette fører til utstrakt bruk av vikarer. Kompetansen forvitrer og fare for feilbehandling øker.

Det haster med å ansette flere dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere. Grunnbemanningen i eldreomsorgen må opp og det trengs dyktige ledere med helsefagbakrunn.

Det må skapes et trygt arbeidsmiljø, hvor personalet får et eierforhold til sin arbeidsplass og har lyst til å jobbe. Det som kommer frem i media nå viser at vi har en lang vei å gå - og vi har dårlig tid.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.