Han har allerede varslet at arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) vil starte ett år tidligere enn planlagt, fordi dagens NTP ikke er realistisk å gjennomføre. Det er for mange prosjekter – og for lite penger!

Riksveg 36 fra Skyggestein til E18 ble i 2021 prioritert i gjeldende NTP. Det var en stor seier for Telemark, etter årelang kamp om å komme videre med utviklingen av hovedvegnettet i Grenland. Det betyr at rv. 36 gjennom byområdet er planlagt bygd, men at det ikke er satt av konkrete midler i statsbudsjett til prosjektet. Det vil eventuelt skje når veien er ferdig planlagt, etappevis utbygging er vurdert, lokal enighet er oppnådd, og en helhetlig finansieringsplan er på plass.

I NTP er det satt av 2,9 statlige milliarder til rv. 36 fra Skyggestein til E 18. Den totale rammen for prosjektet er på 5,6 milliarder kroner. Det må den videre planleggingen forholde seg til. I NTP forutsettes lokal medfinansiering på 2,7 mrd kroner. Det er ingen annen realistisk måte å finansiere en lokal egenandel på enn gjennom en bypakke. Bomstasjoner kun på ny rv. 36 vil ikke gi tilstrekkelig trafikk- og inntektsgrunnlag til å finansiere veien. Det er heller ingen signaler om flere statlige budsjettkroner.

Grenland kan mene at en skal endre på Stortingets NTP-vedtak. Det er ikke umulig, men det er risikabelt. Vi kan rett og slett å miste 2,9 mrd. kroner i statlige bidrag. Da er det neppe midler til en ny Herøyatunnel, og vi har ingen plan for videre arbeid med rv.36.

I årets statsbudsjett ser vi at det at verken oppstart av ny tunell på E134 over Haukeli eller videre planlegging av dobbeltspor på Vestfoldbanen er foreslått finansiert. Dette selv om begge prosjektene blir ansett som svært nyttige. Rv 36 har ikke en tilsvarende god plassering i NTP. Prosjektet har kommet kort i planleggingen og er ikke ansett «modent», og ligger derfor i motsatt ende av den prioriteringslisten som ny tunell over Haukeli topper. Min vurdering er at jobben fremover må være å sikre prosjektets plass i den nasjonale køen, ikke å ta omkamp på de forutsetningene Stortinget har lagt til grunn

Å bygge veg gjennom et tettbygd byområde med sårbar natur, friluftsområder og landbruksjord er krevende. Samtidig må vi finne en løsning for rv.36 og resten av hovedvegnettet som gjør at Grenland ikke får mer persontransport med bil i framtiden. Det er også et krav i NTP. Jeg forutsetter derfor at Statens vegvesen sammen med byområdet finner forslag til gode løsninger på disse utfordringene i den videre prosessen. Det vi skal bygge av rv. 36 til slutt må gjenspeile hvem som er med på å finansiere vegen, og dekke både lokale og statlige behov.

Kommunestyrene i Grenland og Fylkestinget for Vestfold og Telemark skal snart ta stilling til om de ønsker å videreføre Bypakke Grenland. Et slikt vedtak vil omfatte muligheten til å bygge ny rv. 36 og til å fortsette satsingen på billige busser. Det vil og avgjøre tilgangen på penger til gang- og sykkelveier, knutepunktutvikling og øvrige tiltak som det enkelte kommunestyre vil ønske å prioritere innen egen kommune. Med en mulig ramme på om lag 10 milliarder kroner gir en videreføring av bypakke Grenland muligheter vi ellers ikke får.

Det å få tilgang på oppimot fem milliarder statlige midler er heller ikke hverdagskost for et byområde.

Med fire kommunestyrer, et fylkesting og et tosifret antall ulike politiske partier er veien til en felles løsning krevende. Alle involverte vil finne argumenter mot deler av innholdet i det kompromisset en ny bypakke vil måtte være. Det er derfor lett å finne argumenter for hva som burde vært annerledes og hva den enkeltes ideelle løsning vil være. Skal rv. 36 bygges nå, og ny bypakke komme på plass, er det imidlertid en tidligere statsministers ord som vil måtte gjelde: «Alt henger sammen med alt».