NRK har hatt en landsomfattende undersøkelse blant landets rektorer. Der kommer det fram at mer enn 1,3 millioner skoletimer til de svakeste elevene ikke ble gjennomført sist skoleår. Ingen vet helt om de 50 000 elevene som skulle få spesialundervisning faktisk får det de har rett på. Mange rektorer forteller at skolene løser vikarbehovet ved at læreren som skulle drevet med spesialundervisning for noen få elever i stedet flyttes til å undervise en hel klasse. Avlysing av spesialundervisning blir dermed en dagligdags ting. Det er ikke nok lærere å få tak i.

Samtidig får vi tall fra lærerutdanningene som er alarmerende. Hele 25 prosent av plassene på lærerutdanningene står ledige. I VG kunne vi lese om lærerstudent Alice som er en av fire registrerte studenter som fullfører lærerutdanningen i Alta. Studentene faller fra fordi de er bekymra for ikke å få gjort jobben sin skikkelig og fordi lønnen ikke står i forhold til utdanningen. Fra før vet vi at 1 av 3 nyutdanna slutter i jobben innen fem år.

Vi har nå vært igjennom historiens lengste lærerstreik. Kommunene og fylkeskommunene i Norge sparte 520 millioner på seint virkningstidspunkt etter streiken. Nå har KS, etter først å ha nekta, gått med på at det går an å bruke disse pengene til å forhandle fram lokalt tillegg til lærerne, slik mange kommuner har ønsket. Vi oppfordrer derfor politikere til å etterspørre dette i egen kommune og fylkeskommune. Det vil på ingen måte løse mindrelønnsutviklinga, la det være klart, men det vil kunne avhjelpe noe på den ekstra straffen lærere i skole og barnehage har fått for å stå opp for et rettferdig lønnsoppgjør i kraft av lovlig streik.

Respons Analyse har akkurat gjennomført en undersøkelse for Utdanningsforbundet. Vi har ønsket å kartlegge hvordan situasjonen er blant lærere og ledere i grunnskole og videregående skole når det gjelder å bli værende i yrket. Her kommer det fram at hele 71 prosent i løpet av de siste to årene har søkt eller vurdert å søke annen jobb. Vestfold og Telemark ligger over gjennomsnittet, med 74 prosent som enten har søkt eller har vurdert å søke seg bort. Dette har ikke Vestfold og Telemark råd til å sitte og se på. Vi trenger god kompetanse for å bygge framtida. Vi trenger flere lærere, og vi må ta vare på de vi har.

Det mangler i dag minst 16 400 lærere i norsk skole, og samtlige kommuner i Vestfold og Telemark sliter med å dekke opp både spesialundervisning og vikarbehov ellers. Denne utviklinga skjer på den rødgrønne regjeringas vakt. I Hurdalsplattformen heter det at “Regjeringa vil møte den varsla lærermangelen med ei brei satsing på å rekruttere, utdanne og behalde fleire kvalifiserte lærarar”. Vi ser ikke antydning til tiltak for å få til dette.

Det er flere grep som må til for å snu denne trenden. Vi står nå overfor et mellomoppgjør der kun lønn skal forhandles. Da går det an å begynne der - hvis barn, unge og voksne elever skal ha lærere i Norge i framtida.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.