Vi ligger også på tredjeplass blant landets 15 største kommuner med flest barn i hjem med vedvarende lav inntekt. Og fattigdom er hardt for den psykisk helsen hos mennesker.

Selv om dette er en stor helse utfordring så har vi ingen arbeids rettede tiltak innen psykisk helse i kommunen. Som igjen betyr at vi har mange som opplever lite inkludering i samfunnet og ingen plass til mestring. Derimot har vi flere som omhandler rus, og det er bra, men det trenges også innen psykisk helse.

Vi vil ha Fontenehus Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykisk helseproblemer. I alle mennesker så er det et grunnleggende behov av å være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver. Fontenehus skal være med å hjelp mennesker tilbake i arbeid ved å inspirere, støtte og motivere mennesker til aktiv samfunnsdeltagelse igjen. Enten det gjelder studier, ordinær jobb eller finne rest arbeidsevne som du kan bruke. For Fontenehus er fint for deg som ikke kan ha ordinær jobb av helsemessigere årsaker. I dag uføretrygdes alt for mange før de har fått prøvd seg i arbeidslivet. Fontenehusene vil avlaste og utfylle offentlige tjenester.

Fontenehus-modellen gir kommunen et faglig forsvarlig og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud innen psykisk helse. Sammen får vi ned antallet som uføretrygdes i ung alder på grunn av psykiske helseproblemer.

Fontenehus skal være åpen for alle og skal ikke trenge henvisninger eller vedtak og det er da de som melder seg inn(dette er gratis) som bestemmer selv hvor mye, og hvordan, de vil delta. For frivilligheten er her en nøkkel til suksess. I denne prosessen hvor de får mestring bygges sunne relasjoner og den enkeltes selvfølelse økes. Dette motiverer til utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet.

Får vi da flere tilbake til arbeid eller bare det å flere til å mestre så vil behovet for helsetjenester trolig synke. Får vi ned behovet for helsetjenester vil kommunen tjene på dette som helhet og i tillegg få flere som er i en eller annen for for arbeid.

Nav er en naturlig samarbeids partner og vil hjelpe alle personer som de dag skal ut på arbeidstrening slik at de bli prøvd ut på et sted der rammene er på plass for dem som trenger tilpasninger.

Og der har også Fontenehusene et eget arbeidsprogram som heter overgangsarbeid som vil passe fint sammen med NAV. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Stillingene er på 20-50 prosent, har en varighet på opptil ni måneder og lønnes etter tariff.

Hensikten er å gjøre det enkelt for bedrifter som ønsker å tilby arbeidserfaring til motiverte Fontenehusmedlemmer som er klare for oppgaven.

Vi i Mental Helse Skien ser at dette er et kjempebra samfunnsbyggende prosjekt hvor vi kan jobbe med den psykisk helsen som en helhet, samtidig få flere personer til å oppleve mestring som er et nøkkelord i det å komme tilbake i bedre funksjon, og flere tilbake til arbeid raskere.