Datasenterindustrien er en av verdens hurtigst voksende kraftkrevende industrier. Våre naboland har allerede i en årrekke hatt etableringer av storskala, internasjonal datasenterindustri. For å sette Norge i stand til å ta del i en slik verdiskapning, og tilrettelegge for et solid løft for vår digitale infrastruktur, initierte Statkraft et prosjekt i 2016. Målet var å identifisere de områdene i landet som var mest egnet for datasenteraktivitet. Ett av to identifiserte områder var Gromstul i Skien.

Skien kommune ble sammen med grunneier og regionale aktører tidlig involvert i prosjektet, og har siden 2016 jobbet med å bygge kunnskap om denne unge industrien.

Statkraft fikk opsjon fra grunneier til å utvikle og regulere et tomteareal på Gromstul, og startet dette arbeidet i 2017. Området som ble planlagt industriregulert var i et LNF- område. Det ble derfor gjennomført en rekke konsekvensutredninger (KU) for å avdekke alle forhold som ville være relevante, i forkant av en administrativ og politisk behandling av en reguleringssøknad. Disse KU’ene ble utarbeidet av Norconsult, et av Norges største rådgivende konsulentselskap.

I reguleringsprosessen hadde verken Statkraft, kommunen eller andre samarbeidspartnere kjennskap til hvilken eller hvilke selskap som kunne tenkes å ende opp på Gromstul – man tilrettela for en type industri, ikke et spesifikt selskap. Reguleringsplanen ble godkjent av et samlet bystyret 31. mai 2018, med unntak av én stemme fra partiet Rødt.

Da tomten på Gromstul hadde en godkjent reguleringsplan, startet prosessen med å finne potensielle interessenter. I august 2019 ble det kjent at Google, gjennom sitt selskap WS Computing AS, hadde sikret seg eierskap til 2000 mål av det industriregulerte området.

WS Computing AS satte raskt i gang en reguleringsprosess for å få vurdert muligheten til å få tilført kjølevann til sitt prosjekt. Asplan Viak fikk ansvaret for å gjennomføre reguleringsprosessen for kjølevann, og de gjennomførte en rekke konsekvensundersøkelser som del av sin prosess.  Reguleringssøknaden for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul ble enstemmig godkjent i november 2020 av et samlet bystyre.

Det kan bemerkes at kommunen i planbestemmelsene stilte krav til en potensiell utbygger om gjennomføring av vurderinger rundt alternativ bruk av spillvarme/energigjenvinning av kjølevannet, før igangsettelsestillatelse for bygging av en kjølevannstunnel blir gitt. En tilsvarende formulering har senere kommet som et krav til samtlige utbyggere av kraftkrevende industri på nasjonal basis.

Begge disse reguleringsprosessen har blitt gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven.

Etter at tomtekjøpet ble kjent ble det etablert en utbyggingsavtale for infrastruktur mellom Skien kommune og WS Computing AS. Utbyggingsavtalen ble arbeidet frem på lik linje som overfor øvrige potensielle utbyggere i kommunen. Avtalen ble enstemmig godkjent av bystyret i Skien i juni 2020. Avtalen avklarer hvem som har ansvaret for å bygge og bekoste infrastruktur, og hvem som overtar ansvaret for drift av når infrastrukturen er opparbeidet. Kommunen vil således overta en oppgradert vei og infrastruktur, og bidrar med 11,5 millioner kroner i et kontantbidrag samt bygging av gang- og sykkelveg langs Hoppstadvegen.

Skien kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune. Det er et mål for oss at både nye og eksisterende næringsaktører skal oppleve effektive, forutsigbare og løsningsorienterte prosesser når de ønsker å videreutvikle seg eller etablere seg i vår kommune.

Gjennom Gromstul-prosjektet har kommunen og våre samarbeidspartnere lært mye om hvordan man bør jobbe med å tilrettelegge for store, internasjonale etableringer. Vi er stolte av den grundige og tverrfaglige jobben som vår administrasjon har gjort, og hvordan politikerne i Skien har jobbet langsiktig sammen for å få ny, internasjonal industri til Skien og Grenland.

Denne læringen vil gjenbrukes overfor både eksisterende og nye bedrifter, og bidra til at både store og små virksomheter opplever en imøtekommende vertskommune med høy profesjonalitet til offentlig saksprosess.