Brevet er undertegnet alle ordførerne i Telemark, og er sendt til stortingsbenken i Telemark, NHO, LO, Fagforbundet og en del andre støttespillere.

Planleggingen av endringene ved Sykehuset i Skien pågår fortsatt for fullt. Men uforutsette ting skjer, og vanskeliggjør både framdrift og realisering.

Slik situasjonen ser ut i dag, vil det ikke være mulig å realisere prosjektet med nytt Kreftsenter (også kalt «strålesenter»), ombygging av akutten og nytt sengebygg innenfor den bevilgede rammen på rundt 1.2 mrd. kroner.

En utfordring har vært at ombyggingen av vaskeriet til nytt kreftsenter, innebærer både betydelige merkostnader og stor usikkerhet.

Det er derfor gjort en endring i prosjektet ved å samlokalisere kreftsenter og nytt sengebygg til området vest for «Nordfløyen», og med de to strålebunkerne lengst mot vest.

En slik løsning blir rimeligere og innebærer mindre usikkerhet i prosjektet.

Men selv om denne løsningen isolert sett blir rimeligere, ligger prosjektet fortsatt rundt 600 mill. kroner over bevilget ramme (av de 600 er 200 mill. kroner den ekstraordinære prisstigningen som blant annet er knyttet til de svært høye energiprisene).

En realisering av prosjektet med alle tre hovedelementene; Kreftsenter, Akuttsenter og Nytt sengebygg krever altså en tilleggsbevilgning på rundt 600 mill. kroner.

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som gjør vedtak om denne finansieringen. Og det vil etter planen skje i september i år.

Så det HASTER!

Sykehuset Telemark har i dialog med Helse Sør-Øst blitt bedt om å vurdere ulike veivalg. Sykehuset Telemarks styre har i møte 24.5.2023 fått en orienteringssak om veivalgene.

Sykehusdirektøren la her fram følgende:

Veivalg 1: Full utbygging samlet (Kreftsenter og sengeområder i nytt felles bygg, Akuttsenter ombygges og nytt tilbygg til dagens akuttmottak). Dette er prosjektets anbefaling, altså kun ett byggetrinn.

Fordelene er at mer aktivitet samles i ett bygg som gir en best mulig driftsmessig løsning. Videre kan strålebygget være operativt for pasienter i første kvartal 2027. Nordfløyen (dagens sengepostbygg) frigis til andre aktiviteter og bidrar både til å løse dagens arealutfordringer samt å muliggjøre tidligere beregnede driftsgevinster.

Veivalg 1 gir den laveste samlede prosjektkostnad.

Ulempen er at dette veivalget krever økning av bevilget ramme.

I tillegg viser nåverdiberegninger av investering og drift at Veivalg 1 kommer best ut.

Veivalg 2: Trinnvis utbygging med separat Kreftsenter i eget bygg og Akuttsenter i første byggetrinn og Nytt separat sengebygg i byggetrinn 2.

Fordelene ved dette valget er at Stråling også her kan starte opp 1. kvartal 2027 og at 1. byggetrinn ligger innenfor bevilget ramme. (Dette gjør at sengepostbygget ikke har fullfinansiering.)

Ulempene er derimot mange: Ved at Nordfløyen her ikke frigjøres, vil sykehuset fortsatt slite med arealutfordringene. Gevinstuttak som var beregnet til ca. 40 mill. kroner pr. år blir i beste fall forsinket. Det blir flere bygg å drifte. Uten integrering med sengebygget, vil det kreves kulvertløsning fram til Kreftsenteret er ferdig. Dette er ikke med i kostnadsberegningen. Videre vil tilbudet til pasienter vedr. sengepostene være dårligere enn ved andre sykehus i Helseregionen (ref smitterisiko, personvernproblematikk).

Veivalg 2 gir en høyere samlet kostnad med 75 mill. kroner.

Veivalg 3: Trinnvis utbygging med Kreftsenter og sengeposter i ett felles bygg i Trinn 1 og Akuttsenteret i Trinn 2.

Fordelene er at det å samle aktivitetene i ett bygg gir den beste driftsmessige løsningen. Frigjøringen av dagens sengeposter bidrar til å løse arealutfordringene. Oppstart stråling vil være som de ved de to andre veivalgene fra 1. kv 2027.

Ulempene er mange. Den planlagte kapasitetsøkningen i «Akutt 24» uteblir. Man må derfor beholde 16 «normalsenger» i dagens sengebygg. Reduksjonen i frigitt areal fører til at man må drifte «to sengeposter». Forsinket uttak av gevinster i akuttmottak utgjør 15 mill. kroner. Akuttpasienter må vurderes overført til sykehusene i Vestfold eller Nye Drammen sykehus.

Veivalget innebærer at bare byggetrinn 1 alene overstiger bevilget ramme.

Sykehusstyret besluttet 24.5 å følge anbefalingen fra Sykehusdirektøren.

Styret vil få saken tilbake til endelig behandling i august før den så oversendes styret i Helse Sør-Øst for beslutning i oktober.

Fram til da er det viktig å bidra til at beslutningen blir Veivalg 1.

Det er viktig at politikere og befolkningen i Telemark og Grenland kjenner sin besøkelsestid i denne viktige saken.

Det er også viktig at Stortingspolitikerne våre fra Telemark aktivt bruker sin påvirkningskraft for å støtte Sykehuset Telemark sin faglige og økonomiske anbefaling.

Slik saken står i dag, er det behov for en tilleggsbevilgning på rundt 600 mill. kroner. Sett i hele Helseregionen under ett, er dette et mindre beløp.

Pengene må enten bevilges fra Helse Sør-Øst, eller i form av en ekstra bevilgning fra regjering og storting.

Vi håper og ber om støtte til å kjempe videre for sykehuset vårt, som vi vet betyr enormt mye for hele fylket vårt.

Vi har vist det før at når vi står sammen, så lykkes vi!

Mvh,

Jan Vidar Grini, Sykehuset Telemarks venner

Robin Kåss, Ordfører i Porsgrunn

Grunde W. Knudsen, Ordfører i Kragerø

Tor Peder Lohne, Ordfører i Drangedal

Kjell Abraham Sølverød, Ordfører i Siljan

Halvor Homme, Ordfører i Nissedal

Siri Blichfeldt Dyrland, Ordfører i Midt-Telemark

Gry Fuglestveit, Ordfører i Notodden

Bjørg Tveito Lundefaret, Ordfører i Nome

Hallgeir Kjeldal, Ordfører i Bamble

Bengt Halvard Odden, Ordfører i Hjartdal

Jon Rikard Kleven, Ordfører i Vinje

Erik Skjervagen, Ordfører i Fyresdal

Jarand Felland, Ordfører i Tokke

Beate Marie Dahl Eide, Ordfører i Seljord

Steinar Bergsland, Ordfører i Tinn

Bjørn Nordskog, Ordfører i Kviteseid

Hedda Foss Five, Ordfører i Skien.

Foto: tore.moen@mobilpost.com