Vi må reagere. Politikere tverrpolitisk har uttalt i avisene nylig, en sterk bekymring rundt kutt i forbyggende enhet. Flere leserinnlegg er skrevet i fylkesaviser, både fra stasjonssjef og stortingsrepresentanter. Det er for lite penger i politiet. Det er et akutt behov, og noe må skje kjapt. Politiet får ikke pengene til å strekke til og har kuttet blant annet i operative forebyggende, der seks har blitt til fire. Vi må ha flere politistillinger. Punktum. Det er svært bekymringsfullt, at man har kuttet to av seks operative stillinger i forebyggende enhet i Grenland. Dette vil medføre at det mest sannsynlig ikke er noen fra Forebyggende seksjon på jobb hver helg slik det har vært i mange år. Det er svært uheldig da dette er tjenestemenn/kvinner som har svært gode relasjoner til ungdommene våre.

Dette er helt uforståelig. Det er katastrofe for ungdommene våre og kritisk for samfunnet vårt.

Forebyggende gjør en kjempejobb i området vårt, hvilket tallene også viser. Det er høy oppklaringsprosent og saksbehandlingstiden er svært god i ungdomssakene.

Når vi ser på statistikkene og avisene om dagen, så må vi jo erkjenne at det er utfordringer i ungdomsmiljøene. Sakene blir grovere og volden blir styggere, i tillegg til at gjerningspersonene blir stadig yngre. Trenden er tydelig og alarmerende og da blir det helt feil å kutte i ressursene som har hovedfokus på forebyggende.

Det har vel aldri vært jobbet så tett og nært mellom forebyggende, SLT, skole, helse, barnevern som nå om dagen - og det er nok uten tvil eneste måten å løse utfordringene på. Det er uforståelig at det skal kuttes i forebyggende i disse tider, og det er jo heller ikke i tråd med hva politiet selv orienterer om i politiråd og på andre arenaer. Der opplyser politiet selv at ungdomskriminalitet er en av de fire hovedfokusområdene de skal jobbe med de neste årene.

Vi har hatt godt fungerende forbyggende enheter, som forebyggende i Grenland som også anmelder og følger opp saker med gjerningspersoner under 15 år. Det følges opp med samtale med foreldre og ungdommer for å forsøke å stanse ungdommene før det er for sent. Tillit til politiet er helt avgjørende i samfunnet vårt. Med færre ressurser vil man måtte prioritere beinhardt mellom de viktigste og mest prekære oppgavene, og mange forbyggende besøk og samtaler vil måtte kuttes ut. Det VET man er besparende økonomisk på sikt, både på individ og samfunnsnivå, men også på det menneskelige plan, for den enkelte, familie og pårørende. Tallene er krystallklare, vi har behov for flere stillinger -ikke færre. Ungdomsmiljøene er blitt tøffere, og de blir stadig yngre og yngre. Oppsøkende team gjør at man avgrenser rekruttering av nye til miljøet. To av etterforskerne har jobbet med saker med ungdom under 18 år. «Det merker vi godt» sa lederen for forbyggende for et år siden.  Det har i 2023 vært en økning på 283 prosent på vold mot offentlig tjenesteperson, økning på 233 prosent på ran.

Det har den siste tiden pågått flere rettsaker og vi ser der at flere ungdommer fra 15 år og oppover, har blitt fengslet og flere har fått ubetingede dommer som tilsier at de må sone i fengsel. Det har vært svært stygge ranssaker hvor andre ungdommer har blitt utsatt for ran. Jeg er derfor ekstremt kritisk til at man velger å kutte akkurat her i Sør-Øst politidistrikt nå.

Politimesteren i Sør-Øst var bekymret senest i februar for dette, og siden justisminister Enger Mehl ble justisminister har det blitt over 250 færre politifolk ute i distriktene. I november hadde kun fire av nesten 400 nyutdannende politifolk fast arbeid, her må det gjøres noe brennkvikt! Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jacobsen skrev i februar i et debattinnlegg at politiet får 635 millioner kroner i en ekstrabevilling for å styrke tjenestene i 2024. Det er sannhet med sterke modifikasjoner når 480 millioner av bevilgningen på 635 går til å dekke opp nasjonalt for økte pensjonsutgifter og investeringer i IT-struktur nasjonalt. Da er det 155 millioner igjen som skal fordeles mellom landets 12 politidistrikter og de var ment til å hindre ytterligere nedbemanning i 2024. 2024-budsjettet er faktisk lavere enn forbruket i 2023 - selv når ekstrabevillingen er regnet med, påpeker Politistasjonssjef Espen Tapper Saastad på Notodden og sier videre at folk kan risikere å måtte vente lenger før det kommer en politipatrulje... og det mest alvorlige må selvsagt tas først. Men er det slik vi vil ha det i Norge? Nærmere 99 prosent av budsjettet til geografisk driftsenhet Telemark er lønnskostnader, og eneste mulighet til å holde budsjettet er å redusere antall ansatte. Totalt er det over 10 ubesatte stillinger i GDE Telemark, det vil vi merke. Det er ressursknapphet og den forverrer seg dessverre i 2024.

Det er politisk styrke, ønske og vilje, men akkurat nå sitter AP og SP i Regjering, hvor sistnevnte har justisministeren. Hun må snart vise hva hun er lagd av.