Fra før er det ikke bare strammet inn og spart inn til margen, med denne siste innsparing, forsvinner jo selve margen også.

Sykehusene får enda mindre å rutte med enn det de tidligere har fått, det blir anbefalt at behandlingstilbudene skal reduseres, at vikarbruk også må reduseres og at generelt vedlikehold blir utsatt.

Relatert til dette blir sykehusene direkte underfinansiert, noe som står i sterk kontrast til at 250 000 mennesker i dag venter i helsekø på behandling. Dette er skremmende og vil gi store konsekvenser for de mange pasienter i køen.

Alt dette skjer angivelig på grunn av de økonomiske vanskelige tider Norge i dag er inne i, med fare for en høy inflasjon - noe som hamres inn i innbyggerne i dette landet.

Men henger dette sammen med at staten for eksempel i første kvartal i 2022 tjente 1547 milliarder kroner på olje og gass alene?

Handelsoverskuddet i 2022 var skyhøyt med milliarder i fortjeneste og slik kan man fortsette, er det dette som er de dårlige tider?

Jeg er ingen økonom, noe jeg gjerne innrømmer, men jeg skjønner ikke at når Norge tjener milliarder kroner på olje, gass, laks, aluminium, gjødsel og mange andre varer, så kan man lure på hvorfor prisene på matvarer, strøm og annet er blitt så høye.

Så til bruken av vikarer, hvorfor har sykehusene vikarer? Jo rett og slett fordi grunnbemanningen ikke er tilstrekkelig i forhold til antall pasienter og alle relevante gjøremål man har på en avdeling.

I stedet for å øke bemanningen med flere helsearbeidere med full fagkompetanse, så stikker man hodet i sanden og tror at det meste løser seg.

Skal pasientene stelle hverandre før nye grep blir tatt? Det kan bli resultatet hvis man ikke får nok bemanning av helsefagarbeidere og sykepleiere med fagkompetanse, vikarene må erstattes av utdannet personale som får fulle stillinger med alle rettigheter som blant annet en sikker pensjon.

I årevis har helsepersonell stilt opp på jobb, tatt ekstravakter og arbeidet dobbelt - til beste for pasientene.

Når det gjelder å leien inn vikarer, så kjenner jeg best til de spesialiserte tjenestene, der hvor sykepleierne må ha full spesialutdanning for å mestre arbeidet de ansettes for.

Det har opp gjennom årene vært stor mangel på spesialsykepleiere som intensiv, anestesi og operasjonssykepleiere. Dette skyldes en manglende utdanning i Norge, på tross av at Norsk Sykepleierforbund og sykehusansatte har advart mot mangelen lenge.

I mange år er det leid inn vikarer av spesialsykepleiere fra Sverige og Danmark, dette har over år kostet den nette sum av over en milliard kroner. Tenk om disse kronene kunne vært pløyd inn i nye permanente stillinger ved sykehusene, det hadde monnet!

Under første bølge av korona, så man virkelig mangelen på intensivsykepleiere. Da først begynte politikerne å snakke om mer utdanning av både helsearbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere.

Det måtte en dødsalvorlig pandemi til for å vise at sykehusene er sulteforet på stillinger og kompetanse.

Å utdanne seg til spesialsykepleier er ingen «quick-fix». I en spesialutdanning må man ha treårig sykepleierhøyskole, minst ett års relevant praksis før 1,5 år med selve spesialutdanningen.

I dag mangler det over 30 000 sykepleiere. Det fylles på i toppen, men dessverre så renner det også ut i bunnen, på grunn av for dårlig lønn, høy arbeidsbelastning og for få ansatte. Det viser seg at sykepleiere utenfor helsesektoren ikke har problemer med å få annet arbeid, noe mange benytter seg av.

Dette er en meget alvorlig problemstilling fordi det i dag er mange eldre, også syke eldre, og det antallet vil bare øke, hva gjør man den dagen det ikke er tilstrekkelig helsepersonell til å ta seg av de gamle? Hvor pårørende på grunn av sykdom, og kanskje også alderdom, heller ikke kan ta seg av de gamle, hva gjør vi da?

Da må muligens de gamle stelle og ta vare på hverandre som best man kan og samtidig håpe på at det kommer et helsepolitisk løft med mange penger!

Undere har skjedd før.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.