«Dette må du tåle, det er en del av jobben, hen har bare litt maur i rumpa».

Dette kan dessverre lærere i barnehage og skole få beskjed om fra skoleeier, skoleledere eller rektorer/styrer om de melder fra om elever og barn som oppfører seg truende og voldelig.

Over 7.500 sykepleiere, politi, lærere, barnehagelærere og fysioterapeuter har i en helt ny forskningsrapport svart på hva det gjør med dem å møte store, emosjonelle belastninger på jobben.

Forskningsundersøkelsen som SINTEF har utført på oppdrag fra Unio viser at det er høy yrkesstolthet og et stort jobbengasjement blant de som arbeider for og med mennesker. Samtidig oppgir hele 80 prosent at det i stor eller svært stor grad er belastende å kjenne på at en ikke strekker til.

Syv av ti forteller at jobben setter dem i «følelsesmessig krevende situasjoner». 45 prosent av grunnskolelærerne og hele 59 prosent av barnehagelærerne forteller dette.

Hver tredje lærer i skolen har vært utsatt for fysisk vold det siste året, mens 74 prosent av lærere i barnehage oppgir at det i stor eller svært stor grad er belastende å konstant være til stede følelsesmessig.

Et annet element det snakkes lite om i denne sammenhengen er skamfølelsen som en lærer kan kjenne på hvis et barn gjør at man gruer seg til jobb. Dette er følelser lærere i klasserom og i barnehager kjenner på ofte. Ved flere anledninger har disse lærerne reist hjem med en vond følelse. De har gruet seg til jobb. De vet at arbeidsdagen kommer til å bli emosjonelt krevende, og de vil møte elever som har potensial for å bli voldelige mot medelever eller ansatte.

Undersøkelsen viser at det er familie, venner og kollegaer som oppleves som den beste støtten når en opplever store, emosjonelle belastninger. Dette viser at denne type arbeidsbelastning ikke blir håndtert som et arbeidsmiljøproblem, men et problem for den enkelte ansatte – og at det er noe som mange opplever at de må løse på egen hånd.

Det er nå vanskelig å rekruttere og beholde lærere i skole og barnehage, og vi ser at søkertallene til lærerutdanningene stuper. Kommuneøkonomien er hardt presset, noe som gjør at tjenester som ikke er lovpålagte, som for eksempel miljøterapeuter, blir vurdert fjernet fra skolene.

I kommunale barnehager faller barnehagelærerne gjennomsnittlig helt eller delvis ut av arbeidslivet ved 51,9 år. For å beholde og rekruttere arbeidskraft i yrker som jobber for og med mennesker må det jobbes mer systematisk med forebygging på arbeidsplassene.

Arbeidsmiljøet er viktig for helsa til den enkelte lærer. En arbeidsplass preget av et godt arbeidsmiljø bidrar til økt jobbengasjement, profesjonell yrkesutøvelse og det er helsefremmende.

Et godt arbeidsmiljø for lærere gir også barn og elever gode vilkår for utvikling og læring. Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig: Vi må ivareta lærernes og ledernes arbeidsmiljø og rettssikkerhet samtidig som vi utvikler gode læringsmiljø for barn, elever og studenter.

Profesjonen sitter på løsningene. Det er viktigere enn noen gang at profesjonen blir lyttet til.