Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

For å lykkes med ambisjonene, må vi snu alle steiner. Energieffektivisering er et columbi-egg som på kort sikt kan gi både store energibesparelser, forbrukerne lavere strømkostnader og samtidig bidra til å nå klimamålene. Potensialet er stort både innen boligbygg og næringsbygg, og kan realiseres på relativt kort sikt. La oss derfor starte her.

Bygningsmassen står i dag for mer enn halvparten av elektrisitetsforbruket i fastlands-Norge og vil spille en sentral rolle også i framtidens kraftsystem. Skanska, SINTEF og Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) har, som en del av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN), utarbeidet en rapport som viser energisparepotensialet, kostnader ved ulike tiltak og forslag til politiske virkemidler for å realisere potensialet. Den viser at energieffektivisering er korteste veien mot målet. Innsparingspotensialet er ifølge regjeringens egen Energikommisjon beregnet til 15-20 TWh.

For å utløse potensialet for energieffektivisering av bygningsmassen er det behov for å redusere energibehovet gjennom mer energieffektive nye og rehabiliterte bygg, smartere bruk av energi gjennom mer energieffektive oppvarmingssystemer og lokal produksjon av strøm med solceller på byggene.

Men dette potensialet utløses ikke av seg selv, og ikke med virkemidlene slik de nå er innrettet. NHO og Byggenæringens Landsforening viser til NHO og LOs felles strategi for energieffektivisering som nylig ble lansert.

Vi mener at et første viktig skritt er at Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet 2024 kick-starter denne prosessen ved å sikre at Enova og Husbanken har solid kapasitet og ordninger til å gjennomføre et krafttak for energieffektivisering hos husholdningene og i næringsbygg. Dette må gjøres på en slik måte at mandatene for virkemidlene ikke står i veien for utrulling i regionene.

Vi ønsker oss også en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering for alle sektorer. Byggenæringen har teknologien og kompetansen, boligeierne ønsker lavere strømfakturaer, og næringslivet og kommunene har behov for mer kraft. Da er det viktig at stortingsflertallet sikrer at det første skrittet tas, slik at vi får fart på energieffektiviseringen.