Kommunedirektøren i Skien har lagt frem sitt budsjettforslag. Selv i et dokument på 94 sider er det selvsagt mange forhold som ikke kan omtales. .

I våre dager har det blitt en debatt om at de som mottar uføretrygd må lære seg å stå opp om morra`n. For mange med nedsatt funksjonsevne, men som fortsatt har helt eller delvis arbeidsevne, er det å stå opp om morra’n avhengig av hjelp, enten av hjelpemidler eller av helsepersonell.

Hvis denne hjelpen fungerer vil mange med nedsatt funksjonsevne betale tilbake den støtten de får av samfunnet, både i form av samfunnsnyttig arbeid og gjennom å betale sin skatt med glede.

Jeg vil trekke frem følgende forhold;

  • Ergoterapitjenesten er svært viktig for at brukerne skal få riktige hjelpemidler - og ikke minst få sendt inn søknader til Nav. Nav-systemet er etter hvert blitt svært byråkratisk og personer som trenger bistand er mange ganger helt avhengig av hjelp fra en ergoterapeut. Jeg finner ingen omtale av denne tjenesten i budsjettet. Tjenesten er svært viktig og må styrkes.

  • Som en del av sitt ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å tilby en ordning med personlig assistanse (BPA). Heller ikke dette er omtalt i budsjettforslaget og det er uklart hvordan denne lovpålagte ordningen blir fulgt opp.

  • Hjelpemiddelsentralen er flyttet til Vestfold. Det betyr at Scheen Hjelpemiddelhus får en desto viktigere rolle. Det er ingen omtale av Scheen Hjelpemiddelhus i budsjettdokumentet, ei heller er det omtale av hvilke konsekvenser det får at Hjelpemiddelsentralen nå er flyttet bort fra Skien og Telemark. Det er viktig at Scheen Hjelpemiddelhus får tilstrekkelig med ressurser.

  • Når det gjelder Hjelpemiddelsentralen, som mange av oss har hatt stort engasjement for, viser jeg igjen til et oppslag i TA i mars hvor  Ap’s Odin Adelsten Aunan Bohmann -mens han ennå var statssekretær- uttalte at daværende arbeidsminister inviterte til videre dialog om hvordan vi skal rigge tjenester for mennesker med behov. Blant annet om Skien kan være en pilot i å håndtere mer selv. Jeg kan ikke se at Aunan Bohmann har fulgt opp denne invitasjonen fra statsråden, heller ikke da han kjempet om ordførervervet i Skien. Jeg ber derfor Odin Adelsten Aunan Bohmann -igjen-svare på følgende spørsmål: Hvordan mener han Skien skal følge opp invitasjonen til å styrke kommunens håndtering av hjelpemidler, nå som Hjelpemiddelsentralen er flyttet til Larvik?

Det er viktig at ressurser til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne ikke blir glemt eller nedprioritert, men får den nødvendige oppmerksomheten i den politiske behandlingen av budsjettet.

Både i Skien og i andre kommuner.