Jeg vil rette en takk til lærer Hilde Selstø, som i sitt innlegg i Varden 7. desember tar opp en over lang tid økende problemstilling i skolen. Hun skriver blant annet: «Flere av disse elevene mestrer ikke livet og har da heller ikke fokus til læring.»

En god psykisk helse er sentral for læring, utvikling og livsutfoldelse. Skolen som arena, har en unik rolle å fremme barns og unges læring og utvikling.  Skolen møter alle barn og unge, og har derfor en unik mulighet til å fremme både faglig utvikling, sosial utvikling og mental helse. Kreves det ikke da også ressurser i skolene til å imøtekomme en utvikling som omhandler hele mennesket?

I dagens skole står majoriteten av lærerne i store klasser, med komplekse utfordringer. Det er et enormt press, og mye ansvar. Lærerens viktigste jobb er å jobbe med relasjon til sine elever, de ønsker å se alle, og etterkomme den enkeltes elevs behov.

Skolenes landsforbund (SL) mener at laget rundt eleven skal styrkes med personell som innehar sosialfaglig kompetanse, nemlig miljøterapeuter som gjerne er utdannet vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, barnehagelærer, ergoterapeut eller sykepleier. De skal være en ekstra ressurs, og skal ikke erstatte lærerne. Dette er og satt på dagsordenen av Facebook-gruppen «Nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektoren».

En miljøterapeut skal ha god kompetanse på mellommenneskelige forhold.

Miljøterapeuter innehar den nødvendige kompetansen til å avdekke og jobbe med ulike psykososiale utfordringer blant elever i skolen. Det er viktig at elever som har utfordringer opplever fremgang og mestring. Dette demper frustrasjon, opplevelse av nederlag og hjelpeavhengighet.

Trygge relasjoner har stor betydning for læring og utvikling både faglig og emosjonelt blant barn og unge.

Skole og barnehage anses som samfunnets grunnmur, og der skal både elever og lærere føle seg trygge og ivaretatt. Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen. I dette arbeidet mener vi sosialfaglig utdannede miljøterapeuter er en viktig ressurs for å jobbe med å ivareta alle barn og unges trivsel og trygghet. Skolen er en plikt for alle barn og unge i Norge, de har også da ett krav om en trygg og god skole, og ett trygt og godt læringsmiljø.

Styrker skolene laget rundt elevene, vil det psykososiale miljøet bedres – og læreren vil få mulighet til å drive undervisning og danne positive relasjoner. Sammen med miljøterapeuter kan de da legge til rette for at skolen bidrar til læring, utvikling og danning for alle elever.

Miljøterapeuter må ha en god arbeidsavtale og tydelig arbeidsinstruks. Det må gis nok tid til samarbeid med lærerne og andre terapeuter. Samarbeidstiden på skolen må være lik for miljøterapeuter og lærere.

Laget rundt eleven må være samkjørte.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.