Regjeringen la i november fram et lovforslag om styring og finansiering av private barnehager. Blir lovforslaget innført vil det få store konsekvenser og vil skape usikkerhet og uforutsigbarhet, det vil gå ut over foreldre og drivere av private barnehager, i tillegg vil det gå utover kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna.

Forslaget er et angrep på likebehandlingen og forutsigbarheten, og det svekker foreldrenes rett til å velge barnehage. Dette kan være et av de siste årene foreldrene selv får lov til å bestemme hvilken barnehage de ønsker å ha barna sine i. Det vil ikke lengre være foreldrenes ønske om barnehageplass som bestemmer hvilke barnehager det skal være flest plasser i, det skal være opp til kommunen.

Porsgrunn kommune støtter regjeringens forslag på alle punkt. De private barnehagene i Porsgrunn er sterkt bekymret for utkastet til høringssvar fra administrasjon i Porsgrunn kommune. Kommunen skal gi sitt høringssvar til regjeringen og det skal til politisk behandling i utvalg for barn, unge og kultur den 24. januar.

Onsdag 17. januar hadde de private barnehagene i Porsgrunn et møte hvor vi gikk gjennom hvilke konsekvenser forslaget vil ha for de private barnehagene om forslaget blir vedtatt. Vi er sterkt bekymret for rammevilkårene til de private barnehagene og at foreldrenes valgfrihet kan bli svekket.

I Porsgrunn kommune samlet sett representerer de private barnehagene om lag 1200 barnehageplasser (av totalt ca. 1800 plasser), i til sammen 17 små og mellomstore barnehager. Det vil si at lovforslaget vil berøre 1200 barn med familier bare i vår kommune. I tillegg vil det gjelde alle private barnehager i Norge som står for over 50 % av barnehagetilbudet. Det vil si 2802 private barnehager inkludert familiebarnehager (tall fra 15.12.2022).

Dersom lovforslaget skulle bli vedtatt, vil det på sikt blant annet ha følgende konsekvenser:

1. Svekke foreldrenes mulighet til å velge barnehage til sitt barn. I prinsippet vil det være kommunen som bestemmer hvor foreldrene skal ha barnet sitt.

2. Private barnehager mister styringsretten til å bestemme åpningstider, antall timer åpent daglig, og antall uker feriestengt. Dette blir mindre fleksibelt og brukervennlig for foreldre.

3. Kommunen kan pålegge at private barnehager skal redusere antall barnehageplasser i barnehagen, uavhengig om barnehagen har godt med søkere (med bakgrunn i kommune økonomi og overkapasitet).

4. Private barnehageplasser som foreldre ønsker å bruke, kan bli lagt ned av kommunen. Mangfoldet forsvinner, og private nærmiljø barnehager kan på sikt måtte legges ned.

5. Det blir forskjellsbehandling av barn og barnehager ved å fjerne nasjonale regler for likebehandling.

I dag er det foreldrene som avgjør om en barnehageplass har livets rett eller ikke. Barnehageplasser det ikke er søkere til, blir stående tomme. Tomme plasser gir ingen foreldrebetaling og ingen tilskudd. Nåværende system gir foreldrene valgfrihet, og det motiverer barnehagene til å utvikle tilbudene i tråd med familienes ønsker og behov. Regjeringen vil nå gi kommunene rett til å legge ned plasser i private barnehager – uavhengig av hvor høye søkertall barnehagene har. Resultatet er at barnehager med mange søkere får færre barn enn i dag, og at barnehager med få søkere får flere barn. Det kan vi ikke akseptere.

Det koster mye å drive en barnehage med høy kvalitet. Foreldrebetalingen dekker bare om lag 15 prosent av kostnadene. De øvrige inntektene til private barnehager kommer i form av offentlige tilskudd.

Private og kommunale barnehager skal etter loven likebehandles økonomisk. For å sikre likebehandling, er det i dag nasjonale regler som fastsetter hvordan tilskuddene til private barnehager skal beregnes. Nå vil regjeringen avskaffe dette nasjonale regelverket. I stedet skal det bli opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvor mye de private barnehagene skal få i tilskudd. Vi mener dette gir stor risiko for at kommuner kommer til å forskjellsbehandle barn og barnehager – enten bevisst eller ubevisst.

I tillegg ønsker Porsgrunn kommune mulighet for å redusere private plasser hvert femte år med to års varsel. Dette er plasser de private barnehagene i Porsgrunn har fått godkjenning for og som vi har søkere til, da kjenner vi på både motløshet og håpløshet. Hvem vil søke jobb i en barnehage med så stor usikkerhet med kun et femårs perspektiv. Ingen ønsker å jobbe med denne usikkerheten. Dette kan vi ikke akseptere.

På vegne av alle 17 private barnehager i Porsgrunn

Sølvi Aakre – Stulen Gårdsbarnehage

Tone Sørensen Larsen – Valhall barnehage

Svein Rambekk – Spire & Gro barnehagene