Skien kommune har lagt ned betydelige ressurser i å tilrettelegge for et hyperscale datasenter, på bakgrunn av et statlige initiativ om å tiltrekke seriøse, store datasenteraktører til Norge. Statkraft lette Norge rundt, og fant Gromstul spesielt egnet. I 2019 kjøpte Google tomten.

I forbindelse med reguleringsarbeid og kunnskapsbygging, er det fra 2019 avholdt mange møter med formål om å formidle fakta om datasentersatsingen. Både temamøter og vanlige politiske møter er åpne for alle, og streaming gjør det mulig å få med seg disse i etterkant.

Fra starten har det vært en omforent forståelse i Skien om at det er seriøs datasenterindustri som leverer infrastruktur, teknologi og tjenester til vårt digitale samfunn som er målgruppen, ikke kryptomining.

I det offentlige ordskiftet tilskrives ofte datasentrene som unyttige funksjoner som kryptomining og dansevideoer. Vi leser innlegget hvor vårt lokale næringsliv hilser Google velkommen som en respons på en for snever vinkling.

Meningsutveksling og ulike perspektiver ønskes velkommen. Samtidig ønskes en mer faktabasert dialog om datasentrenes og digitaliseringens rolle i samfunnet. Vi er alle avhengig av effektive, sikre og bærekraftige digitale løsninger for å gjøre jobben vår, holde kontakt med de vi er glade i og organisere privatlivet vårt.

Det er også behov for å løfte frem noen fakta om satsingen Skien. Som vertskapskommune bruker vi betydelige ressurser, i form av omfattende innsats fra mange av våre ansatte. Økonomiske bidrag til datasentersatsing reguleres av en politisk vedtatt utbyggingsavtale, hvor vårt bidrag er 11,5 millioner kroner til utbygging av offentlig infrastruktur som kommunen skal overta.

Googles investeringer i Skien er i gang i form av forberedende arbeider. Det er engasjert en betydelig andel lokale konsulenter og entreprenører, og Google finansierer hoveddelen av en styrket kraftinfrastruktur (Gromstul koblingsstasjon).

En annen gjentagende påstand, er at etableringen vil føre til at en betraktelig økt strømpris lokalt. Hva som påvirker den fremtidige strømprisen, er erfaringsmessig et komplekst bilde.

Skagerak Energi formidlet det slik til Formannskapet 26.9: overordnet funger strømmarkedet slik at all økt etterspørsel vil øke prisen på strøm, og økt tilbud vil redusere prisen.

Prisområdet NO2 er et stort geografisk område, hvor både Grenland, Agder og deler av Vestlandet inngår. Området inneholder betydelig kraftforbruk og produksjon, samt kabler for kraftutveksling. Totalen av dette innebærer at enhver kraftkrevende etablering, som Google sin, vil påvirke områdets strømpris - men lite, fordi et enkelt prosjekts forbruk utgjør en begrenset andel av totalen.

Det er ikke datasenterdrift på Gromstul i dag, og dermed ikke noe strømforbruk. Erfaringsmessig har man en stegvis utbygging, gjerne over 10-15 år, med en tilsvarende gradvis økning i kraftforbruk.

Statnett og Lede sine analyser viser en kø av prosjekter på til sammen flere tusen MW i vår region, som søker om tilknytning til strømnettet. Både prosjekter som skal gjøre eksisterende industri grønnere, og nye satsinger som vil gi ny verdiskaping og arbeidsplasser innenfor grønn omstilling. Hvis et prosjekt ikke realiseres, vil dermed neste prosjekt rykke frem – og tilbys tilgjengelig kapasitet.

Googles behov utgjør altså en andel av det totalt omsøkte effektbehovet i regionen. De har formidlet hva de har fått innvilget av kapasitet: 100 MW, og venter på svar for 20 MW til et første byggetrinn. De håper på ytterligere 120 MW for å kunne realisere et byggetrinn nummer to, frem mot 2030. Google bidrar allerede med strøm til det norske kraftnettet, gjennom Tellenes vindpark (160 MW).

Effektforespørselen på 860 MW ble gjort på oppfordring fra Statnett, og som forsøk på å anslå hva som kan være industriområdets maksimale behovet i et svært langsiktig perspektiv som 20 år frem i tid.

Interessert i å høre Google selv svare på spørsmål om datasentersatsingen i Skien, inkludert ønsket nettkapasitet? Streamingen fra møtet i Formannskapet 26.9.2023 gir god mulighet til mer informasjon.

Marius Roheim Aarvold, ordfører i Skien kommune

Jørn Inge Næss, varaordfører i Skien kommune