Google har vedtatt at de vil bygge et datasenter på tomten de kjøpte på Gromstul i 2019. Et datasenter krever mye strøm og i en tid der «nettet er fullt» er det mange som lurer på hvor strømmen til datasenteret skal komme fra. Flere har også uttrykt bekymring for at Googles etablering vil øke strømregningen for grenlandsfolk og at det vil føre til betydelig utbygging av sol- og vindkraft i nærområdet.

Det er forståelig at endring gir grobunn til bekymring, men det er uheldig for debatten når motstand og kritikk bygger på feilaktige antakelser eller en misoppfatning om kraftmarkedets virkemåte. La oss derfor gjøre et forsøk på å nyansere debatten.

Datalagring krever mye strøm og i første omgang har Google fått tildelt 240 megawatt (MW) i nettet.

Når det ikke er skuddår, består et år av 8760 timer. Ifølge NVE kan man forvente at et datasenter bruker 80 prosent av kapasiteten sin (nrk.no). Dette innebærer at Google i første omgang vil ha et maksimalt årlig forbruk på (240 MW x 8760 timer x 0,8) = 1 681 920 MWh, eller nær 1,7 terrawattimer (TWh). Litt mer folkelig kan vi si at Googles forventede strømforbruk i første fase tilsvarer strømforbruket til nesten 85 000 eneboliger med et normalt strømforbruk. Det er betydelig og på noe lengre sikt er planen at datasenteret skal bruke enda mer strøm.

Etableringen til Google har ført til bekymringer når det gjelder tilgangen til strøm i grenlandsregionen. En påstand er at Googles årlige kraftforbruk fortrenger annet forbruk i regionen. Dette er ikke helt riktig.

Med «tilgang til strøm» mener vi i hovedsak tilstrekkelig nettkapasitet der du er og når du trenger strømmen. Når Lede sier at nettet i Grenland er fullt, betyr det at det ikke er plass til mer forbruk enn det de allerede har lovet bort. Dette regnestykket inkluderer både Googles datasenter og en del annet fremtidig forventet kraftforbruk som har fått reservert nettkapasitet. Det er altså allerede beregnet plass til Google i nettet.

Utenfor de timene med høyest belastning - altså mesteparten av året - vil det være mer enn nok ledig kapasitet i nettet, også etter at Google har etablert seg i Skien. Telemark vil derfor fortsatt kunne ha et årlig kraftoverskudd, hvor vi produserer mer enn vi forbruker, men samtidig ha utfordringer med å forsyne topplastforbruket lokalt i enkelttimer dersom det skulle komme enda mer forbruk.

Et annet begrep som benyttes i debatten er «lokal produksjon». Noen hevder at etableringen til Google vil føre til massiv utbygging av solkraft eller vindkraft i nærområdet. Det er imidlertid kun i de timene hvor nettet er fullt at lokal produksjon har relevant betydning for tilgangen til strøm.

Lokal produksjon avlaster hovedsakelig effektutfordringen som følger av manglende nettkapasitet lokalt. Dette betinger imidlertid at den nye lokale produksjonen kan produsere når behovet er størst. Sol- og vindkraftproduksjon er væravhengig og kan ikke garantere produksjon i de timene hvor behovet er størst – sola skinner ikke alltid midt på vinteren. For å muliggjøre ytterliggere forbruksøkning enn det som allerede er planlagt, gjenstår da lokal regulerbar produksjon og/eller forsterkning av nettkapasiteten som alternativer.

Så lenge det er nok kapasitet i nettet spiller det ingen rolle for forsyningen om produksjonen skjer i Grenland eller et annet sted, det være seg i Norge eller i utlandet. Valg av løsning på denne utfordringen er både et spørsmål om kommersiell lønnsomhet og lønnsomhet for samfunnet som helhet, og vil derfor også være et politisk spørsmål.

Til sist er det mange som er bekymret for at Googles etablering vil føre til økte strømpriser i grenlandsregionen. Overordnet er det slik at mer forbruk gir høyere priser og at mer produksjon gir lavere priser. Samtidig er det viktig å forstå at det ikke er en egen strømpris for Porsgrunn og Skien. Vi tilhører prisområdet «Sørvest-Norge», eller NO2, og strømprisen er lik innenfor dette området. For prisen er det derfor ikke av betydning om ny produksjon eller nytt forbruk kommer i Porsgrunn eller om det kommer på Jæren, som også ligger i det samme prisområdet.

Verden er i stor endring og behovet for mer kraftproduksjon og nettutbygging er stort. Det er derfor gode grunner til at vi skal øke kraftproduksjonen for å møte det økte forbruket som følger av elektrifiseringen. Det er likevel feil at etableringen til Google vil ta knekken på kraftforsyningen i grenlandsregionen.