Dette er ikke bare tall på papiret, men en direkte påvirkning av våre barns fremtid og trivsel.

Radehuset barnehage holder til på Osebakken i en fredet bygning som er velbevart og ombygget for barnehagedrift. Den lille barnehagen, med litt under 30 barn, gir et lokalt barnehagetilbud til en bydel som er i endring, med stadig flere barnefamilier som flytter til denne historiske delen av sentrum.

I foreldreundersøkelsen for 2022 har Radehuset barnehage den høyeste gjennomsnittlige scoren blant alle barnehagene i Porsgrunn. Den scorer spesielt høyt på viktige faktorer som barnas trivsel og utvikling. Flere familier har søkt seg dit etter anbefaling fra helsestasjonen. Radehuset, med sine stabile ansatte, trygge omgivelser og unike størrelse, er spesielt egnet blant annet for barn med nedsatt hørsel.

Spesielt sårbare barn får tryggere forhold i små barnehager og blir mer sett. Vi foreldre får stadig høre fra de ansatte i barnehagen hvor fornøyde de er med arbeidsplassen, og hvor godt de trives. Rådmannens arbeidsgruppe skriver at det generelt er krevende å rekruttere pedagoger, og at vikarbruken i øvrige barnehager er stor, mens Radehuset har hatt en stabil personalgruppe over mange år.

Radehuset barnehage er i dag selve definisjonen på mangfold i barnehagetilbudet i Porsgrunn kommune. Dette mangfoldet gjelder både barna, de ansatte og foreldrene, og noen vil finne seg bedre til rette i en mindre barnehage, som samtidig viser seg å være arena for meget godt pedagogisk arbeid. Radehuset har potensial til å bli kommunens flaggskip i fremtiden, noe den i praksis allerede er i dag, ettersom Radehusets ansatte ved flere anledninger er brukt til «brannslukking» i andre barnehager.

Det fremstår derfor uforståelig at arbeidsgruppa vil legge ned denne svært godt fungerende barnehagen med begrunnelsen overdekning, samtidig som man planlegger oppkjøp av den private Rønningen barnehage.

Fra saksfremlegget ser vi at antallet ledige barnehageplasser har variert mye de siste årene, og at det var færre ledige plasser i 2023 enn året før. Vi vet at det har vært vanskelig for tilflyttere i løpet av 2023 å finne barnehageplass. Hvor godt tallgrunnlag har rådmannen for å hevde at det er for mange barnehageplasser i Porsgrunn? Beslutningen virker forhastet.

Radehuset trekkes frem som dyrest i kommunen per barnehageplass. Fra saksfremlegget kan vi lese at dette skyldes høy nettolønn per barnehageplass og høye vedlikeholdskostnader. Barnehagen er faktisk den med de laveste utgiftene per barn sett bort fra lønn, og rapporten påpeker at lønnsforskjeller kan skyldes at de ansatte har lang ansiennitet – noe som ikke kan sies å være noe godt argument for nedleggelse.

Vi er kritiske til hvordan investeringsbehov og FDV-utgifter er framstilt. Eldre barnehager kommer dårligere ut enn de nye, men bildet blir ikke riktig når de store investeringsbehovene og finansieringskostnadene til nybygg er holdt utenfor. Hvorfor kan ikke Porsgrunn kommune ta vare på og investere i de byggene de har?

Vi kan ikke i 2024 la være å tenke på miljøaspekter og bærekraft. En liten barnehage i nærmiljøet er akkurat veien å gå for å redusere biltrafikk og legge til rette for levering til fots eller med sykkel.

Det er tydelig at arbeidsgruppa ser mot en fremtid der barnehagetilbudet i Porsgrunn består av store barnehager. Det løftes frem at de tre barnehagene i Sentrum Øst (Hovenga, Radehuset og Vallermyrene) bør erstattes med en stor barnehage på Vallermyrene.

Det er ikke rart at arbeidsgruppa foreslår slikt når de også kommer med den ubegrunnede påstanden at store barnehager gir et mer effektivt barnehagetilbud.

Effektivt for hvem? Det er ikke mer effektivt for barna, de ansatte som jobber direkte med barna eller foreldrene.