Porsgrunn kommune er i en stram økonomisk situasjon og vi vet at her må driftsbudsjett barberes så vi ikke bruker opp alle oppsparte midler de neste årene. Vi forstår det, og vi har de siste to månedene utvist stor lojalitet og vilje til å ta innsparing før jul.

I 2023 går oppvekstsektoren i Porsgrunn (skoler, barnehager, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern) med underskudd. Vi klarer faktisk ikke holde budsjettene, behovene er for store.

Vi har ikke ansatt nok lærere til å fylle lærernormen og vi sliter med sykefravær i barnehagene hvor vi ikke alltid får nok vikarer.

Fra skolestart til nå er det i snitt rapportert fire hendelser av vold/trusler/verbal trakassering hver eneste dag i Porsgrunnskolen. Når det gjelder tjenestekvalitet er det meldt i snitt nesten seks ganger daglig manglende utført tjeneste eller manglende/mangelfull gjennomføring av opplæring. Gjennomsnittlig i barnehagene meldes det om mer enn en uønska hendelser eller avvik fra lover og retningslinjer hver dag.

Rådmannens forslag til budsjett for 2024 styrker oppvekstsektoren noe, men mindre enn underskuddet skulle tilsi.

I Formannskapsmøtet i Porsgrunn torsdag 30.nov la posisjonen og opposisjonen fram to alternative budsjett. Opposisjonen la til noen tiltak i forhold til rådmannens forslag og med dette budsjettet ville oppvekstsektoren fått litt mer i 2024 enn i 2023. Posisjonen framla et budsjett med kutt på 24 millioner i forhold til rådmannens forslag. Dette fikk dessverre flertall.

Hvor ble det av de sårbare barna? Hvor ble det av alle barn og elever og deres opplæring?

Kjære bystyrerepresentant, du inviteres herved til å bruke en dag – eller flere – på en skole eller i en kommunal barnehage for å se hvordan hverdagen er. Vi skulle helst ha invitert deg til å være vikar på en skole eller i en barnehage, det har vi skrikende behov for. Det er dessverre ikke mulig, for du må ha riktig vandelsattest for å kunne utføre den jobben og det kan vi ikke forvente at politiet skal bruke sine ressurser på.

Det vi kan er å invitere deg til er å være sammen med en lærer i barnehage eller skole en dag. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt med leder i virksomheten og gjøre avtale, eller kontakte undertegnede. Du må undertegne taushetsplikterklæring når du kommer på arbeidsplassen. Du må ta med matpakke og siden vi sparer overalt så er det sikkert lurt å ha med kaffe i tilfelle arbeidsplassen har egenbetaling for dette.

Hilsen Utdanningsforbundet ved hovedtillitsvalgt Astrid Danbolt og Skolelederforbundet ved hovedtillitsvalgt Tor Gjermund Midtbø