Kommune- og fylkestingsvalget er over og vi ser tilbake på en valgkamp hvor lokale politikere har konkurrert om spalteplass og flotte løfter. Lokalavisene har vært fylt med leserinnlegg som har sagt noe om hvordan de ulike partiene skal gjøre kommunene bedre og mer attraktive for oss som bor her.

Men vi har savnet at noen tør å ta opp temaet som Utdanningsforbundet har varslet om lenge: Bemanningskrisen i barnehagen!

Barnehagene har gjennomgått en stor forandring de siste 20 årene.

Barna har lengre dager i barnehagen, barnehagene har lengre åpningstid, barnegruppene blir større og det er flere 1- og 2-åringer i barnehagen. Når alt dette øker, men ikke bemanningen, fører det så klart til en bemanningskrise i barnehagene, som tar vare på vår viktige og dyrebare framtid – barna våre.

Barnehagene skal bidra til at barn får gode rammer for lek, utvikling og læring, og de skal være et trygt sted å være. I dag mangler det faktisk 2.600 barnehagelærere i norske barnehager for å oppfylle dagens pedagognorm på 43 prosent. Og mangelen vil øke. En fersk rapport viser at nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av ett til tre år.

Det er for få ansatte til å ivareta kravene som stilles til barnehagene som en pedagogisk virksomhet. Dette fører til et skyhøyt sykefravær, noe som til syvende og sist går utover barna. Barna er avhengig av å ha ansatte rundt seg som de kjenner godt og som skaper trygge rammer for lek, læring og utvikling.

I en undersøkelse blant medlemmer av Utdanningsforbundet kommer det fram at hver fjerde barnehagelærer sjelden eller aldri får tatt planleggingstiden sin. Planleggingstiden skal barnehagelærerne bruke til å planlegge det pedagogiske arbeidet i barnehagen, for enkeltbarn og for barnegruppa. Hovedgrunnen til at barnehagelærerne ikke får tatt ut planleggingstiden sin er mangel på bemanning. Dette går utover kvaliteten i barnehagen og de barna som går der.

Manglende ressurser og dårlige rammer gjør at mange barnehagelærere søker seg til jobber utenfor barnehagene. De orker ikke å stå i en jobb hvor de ikke har tid til å bruke sin pedagogiske kompetanse, eller ikke får gitt barna det tilbudet de har krav på og trenger.

Det finnes 18.000 barnehagelærere i Norge som ikke jobber i barnehage. Disse dedikerte fagfolkene ønsker og trenger vi tilbake til våre barnehager.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at i 2022 var det kun 8 av 17 kommuner i Telemark som oppfylte pedagognormen. Hva har politikerne tenkt å gjøre med dette? Dette temaet er det ingen som har løftet under årets valgkamp og det står fint lite om dette i partienes valgprogram. Er ikke barnehage viktig for våre politikere? Hvis det er et ønske at barnehagen skal være en pedagogisk arena, der barn skal leke, lære og utvikle seg som mennesker, så må man investere i flere barnehagelærere og økt bemanning. Dette vil gagne mange generasjoner, og ikke minst være ekstremt samfunnsøkonomisk på lang sikt.

Til alle nye og gjenvalgte politikere i Telemark, gratulerer med valget. Nå trengs det handling. Våre tillitsvalgte ute i Telemarks kommuner står klare for å finne gode løsninger sammen med dere, løsninger som skal sørge for at vi tar vare på både barna og de ansatte.

Det er tid for de minste!