Ett av flere viktige temaer i miljø- og klimadebatten er arealpolitikk, hvordan arealer brukes og konsekvensen av endret bruk. Grenland fikk sitt fokus fra NRK med innslag fra Grenlandsporten næringspark i Porsgrunn og Google sin tomt i Skien. Innslagene var ikke den beste reklamen for oss her lokalt når fokuset er bærekraft.

Våre politikere har en vanskelig oppgave. De skal legge til rette for utvikling av eksisterende og ny industri og næring, samtidig som de skal bidra til at nasjonale og lokale bærekraftmål oppnås. Det er ikke lett, men et viktig grep som har fått mye fokus i vinter er at det er klimavennlig å bygge på grått, ikke på grønne jorder, skog eller myrer.

Vi gjør mye riktig her i Grenland! Industrien konverterer til mer klimavennlig produksjon. Vi har et kollektivtilbud som er rimelig og godt. Og vi har politikere som legger til rette for gjenbruk og byutvikling på allerede nedbygde arealer. Det er fullt mulig å bygge i Norge uten å ødelegge natur – så lenge vi bygger der det allerede er asfaltert, gruslagt eller bygget.

I Porsgrunn er vi i sluttfasen med reguleringsplanen for Knutepunkt Porsgrunn; på det som allerede var asfaltert. Midt i byen, med togstasjon og bussterminal sentralt plassert, gir ny plan grønt lys for hotell, kontorer, forretninger og boliger. Gråe arealer utvikles både øst og vest for elva, og på innsiden og utsiden av portene på Herøya. I Skien transformeres Klosterøya til undervisning, opplevelser og boliger, og Skien Brygge står for tur. Begge områder er lagt under betong og asfalt fra tidligere. Med en bru over elva tar byen og folket vannet og elva tilbake fra havnetrafikk og industri.

Bane NOR Eiendom prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir best effekt og hvor vi kan gjøre størst forskjell. Som Norges ledende knutepunktutvikler bidrar vi til å utvikle områdene rundt jernbanestasjonene slik at flere kan ta tog.

Vi kjenner på et ekstra ansvar for å gjøre dette på en klimanøytral og bærekraftig måte og vet at å bygge der det ikke er grønt, er noe av det viktigste vi kan gjøre. Knutepunkt Porsgrunn og Skien brygge er derfor prioriterte prosjekter for oss. Her skal vi bygge nye boliger og nye arbeidsplasser midt i byene. Det er viktig for kloden:

  • Naturen får være i fred. Det er arvesølvet vårt.

  • Bygging på grønt, skog, åker, myr eller jorder, frigir store mengder CO2. Når vi bygger på grått, plasser som allerede er asfaltert, gruslagt eller utbygget, kutter vi utslippene.

  • Når folk bor sentralt, lar de bilen stå. De har det de trenger og kollektivtilbud i nærheten. Flere kollektivreisende gir igjen bedre kollektivtilbud. Det er bra for både miljø og folk.

  • Når vi fortetter i sentrum, bygger vi leiligheter. Leiligheter bruker mye mindre energi enn eneboliger.

I dag legger vi premissene for våre barns fremtid. Det er åpenbart at valgene vi tar nå får konsekvenser utover vår egen levetid. I den sammenheng er by- og stedsutvikling viktig. Vi må sørge for at mindre natur og matjord forsvinner. Samtidig må vi her lokalt tilrettelegge for at Grenland er, har og forblir:

  • Et godt sted å vokse opp.

  • Et attraktivt sted å bo i alle faser av livet.

  • Et interessant og variert jobbtilbud.

  • Byer fylt med gode opplevelser.

Klarer vi det, bidrar våre prosjekter til attraktive og livskraftige bysentrum og vi bremser opp fraflytting og tilflytting til storbyen. Vi må lytte til de unges ønsker slik at de blir her, kommer tilbake hit, og tar med seg sine nye familier og venner hit.