Alle barn har rett på gode oppvekstsvilkår, men i Skien lever over 18 prosent av barna i en lavinntektsfamilie. Skien er faktisk på landstoppen over antall barn i en fattig familie. Slik kan vi ikke ha det! Økte matkostnader og renter gjør hverdagen tøffere for alle nå, og det er kritisk for de som allerede hadde lite.

I våres inviterte Redd Barna Skien til et folkemøte om familiefattigdom i Skien, der vi utfordret politikerne til å sette familiefattigdom på agendaen nå i lokalvalget. Det er veldig bra å se at Arbeiderpartiet nå skriver i sitt partiprogram at de ønsker at partiene på tvers skal lage en felles tverrfaglig plan for å bekjempe familiefattigdom i kommunen, og at Frp i etterkant av folkemøtet har hatt familiefattigdom på agendaen.

Her er tre politiske grep som Redd Barna mener må tas av politikerne her i Skien:

1. Handlingsplan mot familiefattigdom. Skien bør vedta en helhetlig og langsiktig plan for å bekjempe familiefattigdom, der alle relevante instanser må bidra inn. Planen bør ha både avhjelpende og forebyggende tiltak, og konkrete målbare og årlige resultater for antall barn som skal løftes ut av fattigdom. Representanter fra skolen, helsesykepleiere, idretten og organisasjoner som møter familiene tett på, har kommet med et tydelig ønske om at Skien kommune må ta et ekstra ansvar på tvers av enheter i kommunen og sammen med frivilligheten, og at det må satses på langsiktige strategier. Handlingsplanen mot familiefattigdom må bli mer enn bare fine ord – det trengs politisk vilje og prioriteringer.

2. Barns rett til lek og fritid må sikres. Alle barn må ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres inntekt. Dette har kommunen forpliktet seg til gjennom Fritidserklæringen. Skien kommune har mange gode tiltak med Kontingentkassa, Fritidsfondet og fritidskoordinator. Samtidig sier NAV at de ser at fritidsaktiviteter er det første som ryker når familier får inntektsfall. Vi oppfordrer derfor dere lokalpolitikerne til å sørge for at det blir mer og flere gratis aktiviteter enten gjennom skolen, fritidsklubben, biblioteket, frivilligheten, eller gjennom aktivtetskort og støtteordninger for annen organisert aktivitet. Tilbudene må gjøres kjent for de som trenger å bruke det – på flere språk, og det må tilpasses barn uavhengig av funksjonsevne.

3. Barn og familier må kunne leve og bo. Kommunale boliger trenger en bedre standard. Mange barn bor i dag i altfor dårlige boliger. Samtidig må satsene for sosialhjelpen økes. Det er noe en familie skal leve på i en kort tid, men den må være bra nok i den tid man trenger den, slik at familien får de beste sjanser til å komme seg ut av fattigdommen.

Ikke minst må vi lytte til barns egne erfaringer og forslag til løsninger. Og løsningene må ikke stigmatisere – her er universelle tiltak viktig.

Kjære politikere på valg i Skien, en investering i barns oppvekst er en investering i framtiden. Vi håper dere vil gjøre familiefattigdom til deres fanesak!

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.