Foto: Point arkitekter

«Jeg synes at dette er skremmende»

Leiligheter ved Klosterfossen og strøm er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Strøm som en naturressurs

Elektriktrisitetselskapene er mer pengemaskiner. I gamle dager (det vil si i SKK-tiden) var det slik at strøminntektene også ble brukt til strømnettet. Nå er det «business» å splitte opp til strøm- og til nettselskaper, med hver sine regninger til strømkundene.

Nettselskapene (som har monopol på hvert sitt geografiske område) skal også nå fra nyttår bli med på å styre vårt forbruksmønster – i skyggen av prisen «all time high».

Hvordan skal vi brukere kunne beskyttes? Hvorfor blir ikke strømmen billig igjen? Er det fordi den ikke regnes som en naturressurs – som noe som er vanlige folks eiendom? Der denne «vannavgiften» også skulle være svarende til «selvkostnaden». Og konsesjonen med regler for hjemfallsrett. Eller som dersom vi la en vanlig vannledning til Sahara – ville vi da måtte selge den til makspris, og ville vi da også her hjemme måtte betale den samme høye vannprisen?

Det er som vi har glemt de to store statsmennene fra Telemark – Gunnar Knudsen og Johan Castberg, og deres tanker for det industrielle samfunnet, og for veien mot velferdsstaten. Utvinningen av olje og gass med utviklingen av olje-pensjonsfondet ble en god ordning. Vindkraften, derimot, ser mer ut til å bli en ren tumleplass for storkonserner og holdingselskaper. Og noen lurer på om høye strømpriser fremmer det grønne skiftet – men det er vel tvert imot. Er det slutt på et Norge som tar vare på naturressursene som til vanlige folks beste?

TD pensjonist

Vekst i Grenland

Leser at Vekst i Grenland er avsluttet. Kan noen fortelle hvor mye Vekst i Grenland har kostet i alle disse årene de har eksistert?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Geir Franke

Laks foran fosse-boliger på pilarer

Vi får håpe departementet krever konsesjonsbehandling av planene om nye boligblokker på titalls betongpilarer midt ute i laksefossen Klosterfossen – utenfor gamle Union sør.

Hvis skiens politiske ledelse var litt mer fremsynte, så hadde de sett potensialet i hjelpe fiskeforeningen GS til å utvikle laksefisket til noe mer enn en oppgang på et par tusen laks årlig.

Laksefiske i sentrum kunne blitt en attraksjonsverdi som trakk turister og kompetanse til byen. Jeg har møtt innflytta fiskere som forteller at laksefisket var med og trakk dem til Skien. Sentrumsfiske etter laks kan bygge en image for Skien som ville øke byens omdømme utad i samfunnet.

I stedet vil en bygge en «vannbom» på pilarer midt i fossen – med uante følger ved storflommer og for laksefisket – og kanskje også for kraftproduksjonen inne i fossen.

Olav Bøe, laksefisker

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bygging i elven

Saken omkring Conceptor Boligs boligprosjekt på en kunstig øy (laget av 190 stålpeler) ved utløpet av Klosterfossen og Unions brygge, er igjen kommet på agendaen.

På forsommeren sa NVE at utbyggingsprosjektet er konsesjonspliktig, noe kommuneledelsen ved de siste møter med utbygger blankt overser. Utbygger har for øvrig anket saken til departementet der den nå er til behandling.

NVE er ferdig med sine vurderinger og svaret på disse er skremmende, NVE har plassert utbyggingen i elven til sikkerhetsklasse F3, noe som tilsier det høyeste risikonivået som i verste fall kan resultere i store ulykker, til vanns og til lands.

NVE har fastslått at utbyggingen er konsesjonspliktig, det kommer verken utbygger eller kommunen utenom og man kan ikke hastebehandle en slik sak. Det er katastrofalt hvis prosjektet blir startet opp før det foreligger svar fra departement og NVE.

Det har vært et massivt nei til utbyggingen fra folk langs elvebredden på begge sider av elven (ras) kraftselskap, båtforeninger, laksefiskere og byens innbyggere. Prosjektet ødelegger det visuelle ved elven, elveløpet blir trangt og vil skape store problemer for ulike størrelser av båter, havnebassenget blir ødelagt og slik kan man fortsette.

Nå viser det seg at det har vært flere møter mellom Conceptor og deres advokater, hvor kommuneledelsen signaliserer at denne vil gi et politisk klarsignal for prosjektet allerede førstkommende januar, før alle nødvendige svar er fremkommet!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man kan ikke starte opp prosjektet før det foreligger svar fra departementet og NVE. Jeg synes at dette er skremmende fordi det virker som kommuneledelsen i denne sak gir etter og at de har latt seg presse av utbygger.

Kommunen har som sitt mandat å sørge for sine innbyggere og ivareta deres sikkerhet på beste måte, det gjør man ikke i denne sak. Det kan gi innbyggere katastrofale følger hvis utbygger vinner fram i denne sak.

Det er tenkt satt opp fire leiligheter i elven, hvorfor man må lage seg kunstig land for leiligheter i elven skjønner jeg ikke, i Skien i dag propper det opp leiligheter over alt, på landjorden, dette burde også være noe for Conceptor.

Nina Melfald

Fyrverkeri til sorg og glede!

I Varden den 31. desember står det å lese at det i fjor blei omsett fyrverkeri for 400 millionar kroner, og at det er ein auke på 20 prosent samanlikna med året før. Heile 40 prosent av alle nordmenn kjøper fyrverkeri, det vil seie 2 millionar av oss. Heile 70 prosent av barnefamiliar handlar denne styggedomen. Alt dette er nedslåande tal. . Det er moralsk og etisk forkasteleg når talspersonen for Norsk fyrverkeriforening er stolt av dette, og samtidig er imot organisert og trygg fyrverkerioppskyting.

Dei som ikkje klarer å hygge seg og ha det fint og moro saman med barna eller vaksne saman, gjerne kombinert med alkoholkonsum, utan å nytte seg av fyrverkeri bør vurdere å skape hygge og glede på andre måtar, både for seg sjølve som vaksne eller saman med barna. Eller er det slik at barna skal flaskast opp med denne unødvendige ukulturen som fyrverkeri er. Dette er belastning og uhygge for alle dei som mislikar dette, og til redsle for husdyr og ville dyr og fuglar. På toppen kjem skader og ulukker med denne aktiviteten.

Jon Ingebretsen

Foto: Alexander Lehmann