INVESTERINGSOBJEKTER: Jernbanen er et annet eksempel der NSB er splittet opp i ulike enheter og gjort til investeringsobjekter for private selskaper, skriver Svein Bøe. Foto: Tore Øyvind Moen

Korstoget mot velferdsstaten

Overskriften er tittelen på en bok skrevet av Ivar Hippe, tidligere forskingsleder i Fagbevegelsens forskingsavdeling (FAFO).

Han mener den skandinaviske velferdsmodellen er under kraftig angrep fra en allianse på nærmere 500 tenketanker som forsøker å undergrave velferdssamfunnets opprinnelige idé: En arbeiderbevegelse som gjennom historien har kjempet for og bygd et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Et velferdssamfunn der parolen har vært å yte etter evne, og få etter behov.

Ivar Hippe viser hvordan nyliberale tanker og ideer har slått rot blant politikere, særlig på høyresiden i det politiske landskapet. Nyliberalisme kalles ideologien og den bygger på verdier som konkurranse, privatisering og markedsstyring. Hvordan kan den svekke velferdsstaten? Økt konkurranse, privatisering og markedsstyring av offentlige virksomheter som posten, jernbanen, samferdsel, sjukehjem, barnehager og barnevernsinstitusjoner er noen eksempler der private aktører har fått sugerør inn i vår felles statskasse for å kunne drive lukrativ forretningsvirksomhet. Solbergregjeringen har gitt trettifem milliarder kroner i skattelette og aller mest til de rikeste. De fattigste har blitt stående på stedet hvil. Begrunnelsen for en slik politikk har vært at det skulle skape nye arbeidsplasser. Det har ikke skjedd.

Et statlig eiendomsfirma kalt Entra har solgt ut verdifulle eiendommer til private for en billig penge. Dette er fellesskapets eiendommer, ikke noen få privilegertes. Jernbanen er et annet eksempel der NSB er splittet opp i ulike enheter og gjort til investeringsobjekter for private selskaper. Tilsvarende har skjedd med barnehager, helseinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner som er privatisert og gjort til lukrative investeringsobjekter for private spekulanter. Brødrene Adolfsen er et eksempel. De har kjøpt oppe og spekulert i blant annet barnehager. De solgte sin barnehagekjede Norlandia til et australsk pensjonsfond og kunne cashe inn 2,75 milliarder kroner.

På denne måten har de borgerlige partiene gjennom åtte år ført et korstog mot velferdsstaten. Ved valget 13. september kan vi si hva vi mener om en slik nyliberalistisk politikk som har bidratt til økte økonomiske og sosiale forskjeller. Vi trenger en ny kurs som bygger på samarbeid, fellesskap og solidaritet. En politikk som forsvarer velferdsstaten.

Svein Bøe

Dr.philos.