annonse

Skal historiens rikeste generasjoner tømme også denne ressursen ?

Omstridt før også
Omstridt før også: (Foto: Tore Svarverud)

Tirsdag 23. april 2019 skal formannskapet i Skien behandle et forslag om å starte nok et sandtak på Geitryggen.

  • Leserbrev

Geiteryggen ble dannet under issmeltingen på slutten av siste istid,  og sandmassene på Geiteryggen er derfor en ikke-fornybar ressurs.  Rådmannens saksutredning forteller at det i dag ikke er mangel på natursand i Skien, samt at kommunens årlige inntekter fra et nytt sandtak ikke vil bli særlig store. 

Hvor store er landets ressurser av sand og grus ?  Norges geologiske undersøkelser (NGU) skriver på en av sine nettsider (oppdatert 2016):

«Norge er rikt på sand og grus på land, men forbruket er stort, og ressursene minker.  Om ikke lenge kan det bli nødvendig å starte utvinning av sand og grus fra sjøbunnen, enten på kysten elle kontinentalsokkelen.  Ressursene må da kartlegges og miljøkonsekvensene utredes før eventuell utvinning starter. »    

Henting av natursand- og grus fra sjøbunnen er kjent fra enkelte fjorder på Vestlandet,  og det er ikke en billig løsning.  Knust stein fra steinbrudd kan på mange områder erstatte natursand og -grus.  Men fortsatt er natursand og -grus nødvendig til mange bruksområder.  Etter hvert som tilgangen på naturgrus og -sand blir mindre,  er det derfor sannsynlig at prisen vil stige vesentlig.

Når klimaet endres og naturressursene tømmes:  Hvem trenger Geiteryggen mest ?

22. mars 2019 demonstrerte noen hundre skoleelever utenfor rådhuset i Skien.  Demonstrasjonen pågikk i skoletiden,  og bare de færreste skolene hadde gitt elevene fri.  Det er anslått at denne dagen demonstrerte om lag 40 000 skoleelever i Norge for raskere og større tiltak mot endringene av jordens klima.  I mange andre land har skoleelever skolestreiket for klimaet i flere måneder. 

Plakatene til de skolestreikende i Skien var preget av:

● Uvanlig stor frykt for framtiden.

● Alle de streikende var klar over at de var så unge at de ville få regningen for både klimaendringene

   og for rovdriften av mange naturressurser.

● Sinne.

● Kunnskapssøkende.

Etter min mening var dette skoleelever som hadde gjort leksene sine.

Et klima i rask endring og tømming av ikke-fornybare naturressurser fører til at dagens skoleelever står overfor svært store utfordringer,  og de har derfor langt større bruk for inntektene fra Geiteryggen enn dagens voksne generasjoner.

Hva om Skien kommune bruker natursand og -grus på Geiteryggen i en symbolhandling for å utnytte ikke-fornybare ressurser på en best mulig måte:

● Planene om et nytt sandtak på Geiteryggen utsettes på ubestemt tid.

● Opprette en pris som går til enkeltpersoner eller firma som klarer å erstatte deler av dagens

    nødvendige bruk av natursand og -grus med knust stein fra steinbrudd.

Gunnar Mosevoll