Nylig besøkte LO, NHO og Grenland Næringsforening, sammen med Stortingsrepresentant Jone Blikra Ulefos, for å snakke om Nasjonal Transportplan (NTP), som skal behandles i Stortinget denne våren. NTP er en strategiplan for utviklingen av veier, Jernbane, luft- og sjøtransport. Budskapet fra Ulefos var tydelig: prioriter veiprosjekt som E134. Det er et stort behov for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og heve veistandarden på fylkesveiene.

– En vintersikker vei som trygger sjåførene våre er viktig og som sikrer effektiv transport av varer og for våre ansatte som skal til og fra jobb. E134 må prioriteres i NTP! (Martin Sagen, administrerende direktør Ulefos-Gruppen)

Ulefos har 230 ansatte ved fabrikkene på Ulefoss og Kongsberg. Daglig transporteres varer mellom Ulefoss-Kongsberg-Stor Oslo med retur, og ukentlig kjører tungtransporten mellom Ulefoss-Haukeli-Ølensvåg-Bergen med retur. En vintersikker vei er viktig for industrien som frakter råvarer og bedriftene. Næringslivet er klokkeklare på at politikerne må prioritere E134 i NTP. Martin Sagen, administrerende direktør i Ulefos-Gruppe, forteller om ansatte som pendler til Kongsberg og Ulefoss, som bor og jobber i regionen vår. Gode veier skaper en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Ringvirkningene til lokalsamfunnet fra bedriften Ulefos er 113,4 millioner kroner til samfunnet i løpet av et år, som tilsvarer 66 lærere, 38 politiutrykninger, 948 måneder med pappaperm og tilskudd til drift av fotballbaner med mer, og 179 arbeidsplasser hos andre bedrifter (kilde: DNB Ringvirkninger).

Arbeidsplasser og vekst i regionen forutsetter god mobilitet

God mobilitet er en forutsetning for at mennesker etablerer seg og jobber i vårt fylke. Gode veier binder regioner sammen. Bedre fremkommelighet og vintersikker vei over fjelloverganger, mellom øst og vest sikrer vekst og jobber. Bedrifter investerer og etablerer seg nær knutepunkter og der det er god infrastruktur.

Telemark har en viktig posisjon innen eksportrettede verdikjeder som karbonfangst- og lagring, batterier, hydrogen, helse og opplevelsesbasert reiseliv. Bedriftene er avhengige av riktig og tilstrekkelig kompetanse, som igjen er avhengig av at folk og gods kan forflyttes på effektiv og bærekraftig måte. Dette gir grunnlag for nye investeringer og prosjekter som skaper arbeidsplasser og vekst i regionen. NHO Vestfold og Telemark, sammen med Grenland Næringsforening, LO og fylket, har prioritert E134 som kritisk viktig for bedriftene i vår region. E134 er en viktig nasjonal transportkorridor som binder øst og vest sammen. 22 prosent av all trafikken på denne strekningen er næringstransport, det vil si tunge vogntog med varer som skal fraktes på tvers av regioner.

Byvekstavtaler og to tog i timen

  • Byområdet Grenland må komme i posisjon til å forhandle om byvekstavtale fra 2025 med midler på minimum tilsvarende nivå som i gjeldende NTP. Staten må i samarbeid med kommunene og fylkeskommunen prioritere tiltak for fremkommelighet for næringstrafikken og optimalisering av det overordnede transportnettet. På lengre sikt må det legges til rette for videre utvikling av RV36 gjennom byområdet.

  • Å bygge ut jernbanen, dobbeltsporparsellen Stokke-Sandefjord er avgjørende for å få to tog i timen.

NHO, LO og Grenland Næringsforening forventer løsninger som utvikler nære, gode lokalsamfunn som sikrer verdier og trygge jobber. Som utvikler bedrifter i bygd og by. Gode veier og infrastruktur må prioriteres i de årlige budsjettene. Fylkesveier, E134 som binder øst og vest sammen og veier som kobler E134 opp mot E18 og på tvers av hele landet må sees i sammenheng når beslutninger skal taes.

Prioriter prosjekter som frakter varer på tvers av grenser på en trygg og effektiv måte. Bedrifter, som Ulefos er avhengig av forutsigbarhet når det investeres for fremtiden!