I dagens digitale tidsalder er mobiltelefoner blitt en integrert del av våre liv. Deres tilstedeværelse strekker seg inn i alle aldersgrupper, inkludert barneskolen. Vi mener at det er på høy tid å ta et politisk standpunkt knyttet til mobilfrie soner i grunnskolen. Derfor vil vi be årsmøtet til Telemark FrP diskutere hvorvidt dette er nødvendig for å bevare barn og unges læring, fellesskapsfølelse og generelle trivsel. Kanskje det også er riktig å trekke et slikt «mobilforbud» inn i videregående skole? Denne diskusjonen blir utvilsomt viktig for alle skoleeiere i tiden som kommer.

Barneskolen er en viktig periode for barns utvikling og fremgang. Mobiltelefoner i klasserommet kan føre til avbrudd, redusert oppmerksomhet og svekket læringsevne. Forskning viser at selv små kommunikasjoner, som meldingsvarsler eller sosiale medier, kan ha en betydelig negativ innvirkning på barnas evne til å konsentrere seg og tilegne seg ny kunnskap. Ved å opprette mobilfrie soner, kan skolen i større grad sikre et miljø som er gunstig for læring og akademisk suksess.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Resultater fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen viser at mange skoler sliter med elevers læringsresultater, lesing, konsentrasjon og motivasjon. Flere skoler har allerede innført mobilfrie tiltak, men mange rektorer, lærere og foreldre har ønsket tydeligere retningslinjer.

Skolen er et sted der barn og unge faktisk skal lære noe. Derfor bør mobiltelefoner og andre forstyrrende duppeditter legges vekk og eventuelt låses inn i skoletiden.

Når barn bruker mobiltelefoner i skoletiden, kan det føre til isolasjon og redusert mulighet for direkte samhandling med jevnaldrende og lærere. Dette kan ha negative konsekvenser for utviklingen av sosiale ferdigheter, empati og evnen til å løse konflikter på en konstruktiv måte. Ved å oppmuntre til mobilfrie soner, kan skolen fremme en kultur der barna engasjerer seg i meningsfulle samtaler og utvikler viktige sosiale ferdigheter som vil tjene dem godt gjennom hele livet.

Overdreven bruk av mobiltelefoner blant barn har også blitt knyttet til en rekke helseproblemer, inkludert økt risiko for overvekt, søvnforstyrrelser og problemer med holdning og syn. Ved å begrense tilgangen til mobiltelefoner i skoletiden, kan skolen bidra til å fremme en sunnere livsstil blant barna og redusere risikoen for disse helseproblemene.

Grunnskolen trenger mobilfri sone for å bevare barnas læringsmiljø og trivsel. Internett og sosiale medier inneholder mange potensielt skadelige elementer som ikke er egnet for barn. Selv om skolene kan implementere filtre og andre begrensninger på nettverket, er det fortsatt risiko for at barn kan eksponeres for upassende eller skadelig innhold når de bruker mobiltelefoner i skoletiden.

Ved å opprettholde mobilfrie soner, kan skolen bidra til å beskytte barna mot uønsket innhold og fremme et trygt læringsmiljø. Ungdomstiden er en sårbar periode for utvikling av avhengighet, inkludert avhengighet av teknologi. Ved å begrense tilgangen til mobiltelefoner i grunnskolen, kan skolen spille en viktig rolle i å forebygge utviklingen av avhengighet og fremme sunne digitale vaner blant barna.

Vi tror det er riktig å gjøre grunnskolene om til mobilfrie soner. Hvorvidt dette er rett vei å gå for den videregående skolen, der elevene er eldre, har ansvar for egen læring og kanskje også i større grad trenger mobiltelefonen til ulike gjøremål i løpet av dagen (eksempelvis totrinnsverifisering ved innlogging på ulike plattformer i læringsøyemed), er vi derimot mer i tvil om, men det er uansett viktig at vi løfter problemstillingen og diskuterer den grundig.

Som skoleeiere i både kommunen og fylkeskommunen, har vi politikere et stort ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for at barn og unge lærer og trives på skolene våre.